Vyhlásenie o ochrane dát

Veľmi nás teší váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana údajov má mimoriadne veľký význam pre riadenie spoločnosti Kopf Holding GmbH. Používanie internetových stránok spoločnosti Kopf Holding GmbH je v zásade možné bez akýchkoľvek údajov o osobných údajoch. Pokiaľ by však dotknutá osoba chcela využívať špeciálne služby našej spoločnosti prostredníctvom našej internetovej stránky, môže byť nevyhnutné spracovanie osobných údajov. Ak sa vyžaduje spracovanie osobných údajov a neexistuje žiadny právny základ na takéto spracovanie, vo všeobecnosti žiadame súhlas dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov, napríklad meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, sa vždy uskutočňuje v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a v súlade so špecifickými ustanoveniami o ochrane údajov platnými pre spoločnosť Kopf Holding GmbH v danej krajine. Na základe tohto Vyhlásenia o ochrane údajov sa naša spoločnosť snaží informovať verejnosť o povahe, rozsahu a účele osobných informácií, ktoré zberáme, používame a spracovávame. Okrem toho sú v tomto Vyhlásení o ochrane údajov dotknutým osobám vysvetlené práva, ktoré im z neho vyplývajú.

Spoločnosť Kopf Holding GmbH ako osoba zodpovedná za spracovanie implementovala množstvo technických a organizačných opatrení na zabezpečenie čo najdokonalejšej ochrany osobných údajov spracovávaných prostredníctvom tejto internetovej stránky. Napriek tomu môžu prenosy na báze internetu vo všeobecnosti vykazovať bezpečnostné medzery, takže absolútna ochrana sa nedá zaručiť. Z tohto dôvodu má každá dotknutá osoba možnosť voľne sa rozhodnúť poskytnúť nám osobné údaje alternatívnymi spôsobmi, napríklad telefonicky.

1. Základné pojmy

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Kopf Holding GmbH sa opiera o terminológiu používanú európskou smernicou a regulačným orgánom pri prijímaní Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DS-GVO). Naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov by malo byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné pre verejnosť i pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zaistili, radi by sme vopred vysvetlili použitú terminológiu.

V tomto Vyhlásení o ochrane údajov používame okrem iného aj nasledujúce pojmy:

a)     osobné údaje

Za osobné údaje sa považujú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej nazývanej „dotknutá osoba“). Za identifikovateľnú sa považuje fyzická osoba, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo, najmä prepojením s identifikačnými údajmi, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac osobitných znakov, vyjadrením fyzickej, fyziologickej, genetickej, duševnej, hospodárskej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

b) dotknuté osoby

Dotknutá osoba je ktorákoľvek identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva osoba zodpovedná za spracovanie.

c) Spracovanie

Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov v súvislosti s osobnými údajmi, ako je zber, zhromažďovanie, usporadúvanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo menenie, načítavanie, vyhľadávanie, využívanie, sprostredkované poskytovanie, šírenie alebo sprístupňovanie iným spôsobom poskytovania, porovnávanie alebo prepájanie, obmedzovanie, odstraňovanie alebo ničenie.

d) Obmedzenie spracovania

Obmedzenie spracovania znamená označovanie uchovaných osobných údajov so zámerom obmedziť ich ďalšie spracúvanie v budúcnosti.

e) Profilovanie

Profilovanie je akékoľvek automatické spracovanie osobných údajov spočívajúce v používaní týchto osobných informácií na posúdenie určitých osobných aspektov vzťahujúcich sa na fyzickú osobu, najmä aspektov týkajúcich sa analyzovania a predpovedania pracovnej výkonnosti, hospodárskej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta pobytu alebo premiestnenia tejto fyzickej osoby.

f) Pseudoanonymizácia

Pseudoanonymizácia je spracovávanie osobných údajov spôsobom, pri ktorom sa osobné údaje už nedajú priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez zapojenia ďalších informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam na zabezpečenie, že osobné údaje nemôžu byť priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

g) zodpovedná osoba alebo osoba zodpovedná za spracovanie

Zodpovedná osoba alebo osoba zodpovedná za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo v spojení s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Ak je účel a spôsob takéhoto spracovania predpísaný právom Únie alebo právnymi predpismi členských štátov, zodpovedná osoba môže byť určená alebo kritériá jej menovania môžu byť určené v právnych predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

h) Zmluvný spracovateľ

Zmluvný spracovateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, orgán verejnej správy, agentúru alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene zodpovednej osoby.

i) Príjemca

Príjemca znamená fyzickú alebo právnickú osobu, orgán verejnej správy, agentúru alebo akýkoľvek iný orgán, ktorej sa poskytujú údaje bez ohľadu na to, či u nej ide alebo nejde o tretiu osobu. Orgány verejnej správy, ktoré môžu dostať osobné údaje na základe právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov v súvislosti s určitým vyšetrovacím úkonom, sa však nepovažujú za príjemcov.

j) Tretie osoby

Tretia osoba znamená fyzickú alebo právnickú osobu, orgán verejnej správy, agentúru alebo orgán iný ako dotknutá osoba, zodpovedná osoba, zmluvný spracovateľ a osoby, ktoré sú v rámci priamej právomoci zodpovednej osoby alebo zmluvného spracovateľa oprávnené spracovávať osobné údaje.

k) Súhlas

Súhlas znamená každé dobrovoľne a jednoznačne dané vyjadrenie vôle vo forme vyhlásenia alebo iného nedvojzmyselného konania, ktorým dotknutá osoba dáva na známosť, že súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

2. Meno a adresa prevádzkovateľa

Zodpovedná osoba v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, iných zákonov o ochrane údajov v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov:

Kopf Holding GmbH
Heinkelstraße, 25
73230 Kirchheim/Teck
Nemecko
Tel.: +49 (0) 7021 / 97 55-50
E-Mail: info@zinkpower.com
Webové sídlo: www.zinkpower.com

Náš referent pre ochranu údajov je vám k dispozícii na adrese datenschutz@zinkpower.com alebo na našej poštovej adrese doplnenej o „der Datenschutzbeauftragte“ (referent ochrany údajov).

3. Súbory cookie

Stránky spoločnosti Kopf Holding GmbH používajú súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory odkladané a ukladané v počítačovom systéme prostredníctvom internetového prehliadača.

Mnohé webové stránky a servery používajú súbory cookie. Mnohé súbory cookie obsahujú tzv. ID súboru cookie. ID súboru cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca znakov, prostredníctvom ktorého je možné priradiť internetové stránky a servery konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. Umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom odlíšiť individuálny prehliadač dotknutej osoby od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Konkrétny internetový prehliadač sa dá rozpoznať a identifikovať jedinečným identifikátorom súboru cookie.

Použitím súborov cookie môže spoločnosť Kopf Holding GmbH poskytnúť na tejto internetovej stránke používateľsky prívetivejšie služby, čo by nebolo možné bez nastavenia súborov cookie.

Pomocou súboru cookie sa optimalizujú informácie a ponuky na našej internetovej stránke z pohľadu používateľa. Súbory cookie nám umožňujú, ako už bolo spomenuté, rozpoznať používateľov našej internetovej stránky. Účelom tohto rozpoznávania je uľahčiť používateľom používanie našej internetovej stránky. Používateľ internetovej stránky, ktorá používa súbory cookie, nemusí napríklad znova zadávať svoje prihlasovacie údaje pri každej návšteve internetovej stránky, pretože to na seba prevezme internetová stránka a súbor cookie uložený v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je súbor cookie nákupného košíka v predajni on-line. Predajňa on-line si zapamätá položky, ktoré zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka pomocou súboru cookie.

Dotknutá osoba môže príslušným nastavením použitého internetového prehliadača kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našou internetovou stránkou a trvalo tak odmietnuť nastavenie súborov cookie. Okrem toho sa už nastavené súbory cookie môžu kedykoľvek odstrániť internetovým prehliadačom alebo inými softvérovými programami. Je to možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak dotknutá osoba deaktivuje nastavovanie súborov cookie v používanom internetovom prehliadači, niekedy nemusia byť úplne použiteľné všetky funkcie našej internetovej stránky.

4. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Internetová stránka spoločnosti Kopf Holding GmbH zhromažďuje pri každom vyvolaní internetovej stránky dotknutou osobou alebo automatizovaným systém rad všeobecných údajov a informácií. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú do protokolových súborov servera. Môžu byť zhromažďované (1) typy a verzie použitých prehliadačov, (2) operačný systém používaný pristupujúcim systémom, (3) internetová stránka, z ktorej pristupujúci systém pristupuje na našu internetovú stránku (tzv. odkazujúci server), (4) webové podstránky, na ktoré pristupujúci systém navádza na našej internetovej stránke, (5) dátum a čas prístupu na internetovú stránku, (6) adresa internetového protokolu (adresa IP), (7) poskytovateľ internetových služieb pristupujúceho systému a (8) iné podobné údaje a informácie používané pri útokoch na naše systémy informačných technológií.

Spoločnosť Kopf Holding GmbH pri použití týchto všeobecných údajov a informácií nevyvodzuje žiadne závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú skôr potrebné na (1) doručovanie správneho obsahu našej internetovej stránky, (2) optimalizáciu obsahu našej internetovej stránky a ich propagáciu, (3) zabezpečenie trvalej funkčnosti našich systémov informačných technológií a technológie našej internetovej stránky a (4) na poskytovanie informácií potrebných na vyšetrovacie účely v prípade kybernetického útoku orgánom činným v trestnom konaní. Tieto anonymne zozbierané údaje a informácie preto vyhodnocuje z jednej strany štatisticky a ďalej tiež s cieľom zvýšiť ochranu a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti, aby sme v konečnom dôsledku zabezpečili optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracovávame. Anonymné údaje súborov protokolu servera sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

5. Registrácia na našej internetovej stránke

Dotknutá osoba má možnosť zaregistrovať sa na internetovej stránke osoby zodpovednej za spracovanie údajov poskytnutím osobných údajov. To, aké osobné údaje sa majú odoslať osobe zodpovednej za spracovanie, vyplýva z príslušnej vstupnej masky použitej na registráciu. Osobné údaje zadané dotknutou osobou sa zberajú výhradne na interné použitie osoby zodpovednej za spracovanie a uloženie na vlastné účely. Osoba zodpovedná za spracovanie môže dať pokyn na ďalšie šírenie jednému alebo viacerým zmluvným spracovateľom, napríklad zásielkovej službe, ktorá tiež používa osobné údaje výhradne na interné použitie, pripadajúce osobe zodpovednej za spracovanie.

Registráciou na internetovej stránke osoby zodpovednej za spracovanie sa uloží ďalej aj IP adresa pridelená dotknutej osobe poskytovateľom internetových služieb (ISP), dátum a čas registrácie. Ukladanie týchto údajov prebieha na základe skutočnosti, že len takto sa dá zabrániť zneužitiu našich služieb a tieto údaje v prípade potreby umožňujú objasniť spáchané trestné činy. V tomto ohľade je uchovávanie týchto údajov potrebné na zabezpečenie osoby zodpovednej za spracovanie. Tieto údaje nebudú zásadne poskytnuté tretím osobám, pokiaľ neexistuje právna povinnosť ich odovzdať, alebo pokiaľ nejde o poskytnutie pri trestnom stíhaní.

Registrácia dotknutej osoby s dobrovoľným poskytnutím osobných údajov slúži osobe zodpovednej za spracovanie na to, aby dotknutej osobe vedela ponúknuť obsahy alebo služby, ktoré môžu byť ponúknuté len registrovaným používateľom s ohľadom na povahu veci. Registrované osoby si môžu kedykoľvek dať slobodne upraviť osobné údaje uvedené pri registrácii, alebo ich úplne odstrániť z databázy osoby zodpovednej za spracovanie.

Osoba zodpovedná za spracovanie poskytne kedykoľvek na požiadanie každej dotknutej osobe informácie o tom, ktoré osobné údaje o dotknutej osobe sú uložené. Okrem toho osoba zodpovedná za spracovanie odstráni osobné údaje na požiadanie alebo upozornenie dotknutej osoby, pokiaľ to nie je v rozpore so žiadnymi zákonnými požiadavkami na uchovávanie údajov. Všetci pracovníci osoby zodpovednej za spracovanie sú v tejto súvislosti k dispozícii dotknutej osobe ako kontaktné osoby.

6. Predplatné nášho informačného spravodaja

Na internetovej stránke spoločnosti Kopf Holding GmbH dostávajú používatelia možnosť prihlásiť sa na odber informačného spravodaja našej spoločnosti. To, aké osobné údaje sa majú prenášať pri objednávaní informačného spravodaja osobe zodpovednej za spracovanie, vyplýva zo vstupnej masky, ktorá sa na to používa.

Spoločnosť Kopf Holding GmbH pravidelne informuje svojich zákazníkov a obchodných partnerov prostredníctvom informačného spravodaja o ponukách spoločnosti. Informačný spravodaj našej spoločnosti môže byť prijatý dotknutou osobou zásadne len vtedy, ak (1) dotknutá osoba má platnú e-mailovú adresu a (2) dotknutá osoba sa zaregistruje na rozosielanie informačného spravodaja. Z právnych dôvodov sa na e-mailovú adresu zadanú dotknutou osobou po prvý raz na rozosielanie informačného spravodaja posiela potvrdzovací e-mail v rámci postupu dvojnásobného výslovného súhlasu. Potvrdzovací e-mail slúži na overenie, či má vlastník e-mailovej adresy ako dotknutá osoba oprávnenie prijímať informačného spravodaja.

Pri registrácii na informačného spravodaja ukladáme ďalej aj adresu IP počítačového systému používaného dotknutou osobou v čase registrácie pridelenú poskytovateľom internetových služieb (ISP), ako aj dátum a čas registrácie. Zber týchto údajov je potrebný na sledovanie (možného) zneužitia e-mailovej adresy dotknutej osoby niekedy v budúcnosti a slúži tiež ako právna záruka osoby zodpovednej za spracovanie.

Osobné údaje zbierané v rámci prihlasovania na odber informačného spravodaja sa budú používať výhradne na rozosielanie nášho informačného spravodaja. Okrem toho môžu byť abonenti informačného spravodaja informovaní e-mailom, ak je to nevyhnutné pre prevádzku služby informačného spravodaja alebo pre registráciu, ako to môže byť v prípade zmien v ponuke informačného spravodaja alebo technických daností daného prípadu. V rámci služby informačného spravodaja sa zozbierané osobné údaje neposkytujú tretím osobám. Objednávku nášho informačného spravodaja môže dotknutá osoba kedykoľvek stornovať. Súhlas na ukladanie osobných údajov, ktorý nám udelila dotknutá osoba na rozosielanie informačného spravodaja môže byť kedykoľvek odvolaný. Na účely odvolania súhlasu obsahuje každý informačný spravodaj príslušné prepojenie. Okrem toho je tu možnosť odhlásiť sa kedykoľvek aj priamo na internetovej stránke osoby zodpovednej za spracovanie rozosielania informačného spravodaja alebo o tejto skutočnosti informovať osobu zodpovednú za spracovanie iným spôsobom.

7. Sledovanie informačného spravodaja

Informačný spravodaj spoločnosti Kopf Holding GmbH obsahuje tzv. počítacie pixle. Počítací pixel je miniatúrna grafika vložená do e-mailov, ktoré sa posielajú vo formáte HTML a umožňujú záznam súboru protokolu a analýzu súboru protokolu. Vďaka tomu je možné štatistické vyhodnotenie úspešnosti alebo neúspešnosti marketingových kampaní on-line. Na základe integrovaného počítacieho pixla spoločnosť Kopf Holding GmbH dokáže zistiť, či a kedy dotknutá osoba otvorila tento e-mail a či dotknutá osoba vyvolala prepojenia z e-mailu.

Takéto osobné údaje prijaté prostredníctvom počítacích pixlov z informačného spravodaja sú ukladané a vyhodnocované osobou zodpovednou za spracovanie na optimalizáciu rozosielania informačného spravodaja a zlepšovanie prispôsobenia obsahu budúcich informačných spravodajov záujmom dotknutej osoby. Tieto osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám. Dotknuté osoby majú kedykoľvek právo odvolať svoj súhlas daný postupom dvojnásobného výslovného súhlasu. Po odvolaní budú tieto osobné údaje odstránené osobou zodpovednou za spracovanie. Odhlásenie z odberu informačného spravodaja znamená pre Kopf Holding GmbH automaticky jeho odvolanie.

8. Možnosti kontaktu cez internetovú stránku

Internetová stránka spoločnosti Kopf Holding GmbH obsahuje s ohľadom na zákonné predpisy aj informácie umožňujúce rýchly elektronický kontakt s našou spoločnosťou i priamu komunikáciu s nami, zahŕňajúce aj všeobecnú adresu tzv. elektronickej pošty (e-mailovú adresu). Ak dotknutá osoba kontaktuje osobu zodpovednú za spracovanie e-mailom alebo kontaktným formulárom, osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou sa automaticky uložia. Takéto osobné údaje dobrovoľne poskytnuté dotknutou osobou osobe zodpovednej za spracovanie sa uchovávajú na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto osobné údaje sa neposkytujú tretím osobám.

9. Spracúvanie osobných údajov pri obchodných vzťahoch

Osobné údaje kontaktných osôb našich obchodných partnerov (napr. dodávateľov a zákazníkov) spracúvame na účely rozvíjania obchodných vzťahov a na splnenie zákonných požiadaviek. Spracúvanie sa uskutočňuje na základe článku 6 ods.1 písm. f) GDPR (našim oprávneným záujmom je komunikácia s kontaktnými osobami zákazníkov). Spracúvanie sa uskutočňuje aj na základe článku 6 ods. 1, písm. c) GDPR, pretože zo zákona môžeme mať povinnosť uchovávať osobné údaje, napríklad v daňových a obchodných záležitostiach. Tieto údaje spracúvame aj v našich systémoch IT na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (našim legitímnym záujmom je zjednodušenie správy vzťahov so zákazníkmi, ako aj na nadväzovanie kontaktov).

10. Rutinné odstraňovanie a zablokovanie osobných údajov

Osoba zodpovedná za spracovanie spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby len počas obdobia nevyhnutného na dosiahnutie účelu uchovávania, prípadne dovtedy, dokedy to európske smernice alebo nariadenia a zákony alebo predpisy ktoréhokoľvek iného zákonodarcu, platnými pre osobu zodpovednú za spracovanie vyžadujú.

Ak účel uchovávania pominie, alebo ak uplynie lehota uchovávania predpísaná európskymi smernicami a nariadeniami alebo zákonmi a predpismi iného príslušného zákonodarného orgánu, osobné údaje sa rutinne zablokujú, alebo odstránia v súlade so zákonnými ustanoveniami.

11. Práva dotknutej osoby

a) Právo na potvrdenie

Každá dotknutá osoba má právo udelené jej európskymi smernicami a nariadeniami zákonodarcu požadovať od osoby zodpovednej za spracovanie údajov potvrdenie, či spracováva príslušné osobné údaje. Ak by dotknutá osoba chcela využiť toto právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie.

b) Právo na informácie

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má európskymi smernicami a nariadeniami zákonodarcu udelené právo na to, aby od osoby zodpovednej za spracovanie dostala bezplatnú informáciu o osobných údajoch uchovávaných o jeho osobe a kópiu tejto informácie. Okrem toho európsky orgán pre riadenie a reguláciu okrem toho poskytol dotknutej osobe tieto informácie:

o   účely spracovania

o   kategórie osobných údajov, ktoré sa spracovávajú

o   príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo ešte budú osobné údaje sprístupnené, najmä príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie

o   ak je to možné, plánovanú dobu uloženia osobných údajov, alebo, ak to nie je možné, kritériá určovania tejto doby

o   existenciu práva na opravu alebo odstránenie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo obmedzenia spracovania osobou zodpovednou za spracovanie alebo práva na vznesenie námietky proti takémuto spracovaniu

o   existenciu práva sťažovať sa u orgánu dohľadu

o   ak sa osobné údaje nezberajú od dotknutej osoby: Všetky dostupné informácie o pôvode údajov

o   existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 DS-GVO a - prinajmenšom v týchto prípadoch - zmysluplné informácie o uplatňovanej logike a rozsahu a o zamýšľaných vplyvoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu

Okrem toho má dotknutá osoba právo na informáciu, či osobné údaje boli zaslané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Pokiaľ je to tak, dotknutá osoba má inak právo dostať informácie o príslušných zárukách v súvislosti s poskytnutím.

Ak by dotknutá osoba chcela využiť toto právo na informáciu, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie.

c) Právo na nápravu

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené jej európskymi smernicami a nariadeniami požadovať bezodkladné opravenie dotknutých nesprávnych osobných údajov. Okrem toho má dotknutá osoba právo dožadovať sa, s ohľadom na účel spracovania, doplnenia neúplných osobných údajov – a to aj doplňujúcim vyhlásením.

Ak by dotknutá osoba chcela využiť toto právo na opravu, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie.

d) Právo na odstránenie (právo na zabudnutie)

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má európskymi smernicami a nariadeniami udelené právo požadovať od zodpovednej osoby, aby bezodkladne odstránila dotknuté osobné údaje, pokiaľ sú dané niektoré z nasledujúcich dôvodov a pokiaľ nie je nevyhnutné ich spracovanie:

o   Osobné údaje sa zberali na taký účel, alebo sa spracovávali iným spôsobom, pre ktorý už nie sú potrebné.

o   Dotknutá osoba zruší súhlas, na ktorom sa spracovanie zakladalo podľa článku 6 ods. 1 písm. a DS-GVO alebo článku 9 ods. 2 písm. a DS-GVO a chýba akýkoľvek iný právny základ na spracovanie.

o   Dotknutá osoba podá námietku proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 DS-GVO a neexistujú dôležitejšie oprávnené dôvody na spracovanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 2 DS-GVO.

o   Osobné údaje boli spracované nezákonne.

o   Na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva platného pre osobu zodpovednú za spracovanie je nevyhnutné odstrániť osobné údaje.

o   Osobné údaje sa zberali vo vzťahu k službám ponúkaným informačnou spoločnosťou podľa článku 8 ods. 1 DS-GVO.

Pokiaľ je jeden z vyššie uvedených dôvodov správny a dotknutá osoba chce dať pokyn na odstránenie osobných údajov uložených v spoločnosti Kopf Holding GmbH, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie. Zamestnanec spoločnosti Kopf Holding GmbH zabezpečí bezodkladné splnenie požiadavky na odstránenie.

Ak boli osobné údaje zverejnené spoločnosťou Kopf Holding GmbH a naša spoločnosť je zodpovedná za odstránenie osobných údajov ako osoba zodpovedná za spracovanie podľa článku 17 ods. 1 DS-GVO, spoločnosť Kopf Holding GmbH prijme primerané opatrenia s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na realizáciu, aj technickej povahy, informovať ostatné osoby zodpovedné za spracovanie údajov, ktoré spracovávajú zverejnené osobné údaje, že dotknutá osoba požiadala tieto ostatné osoby zodpovedné za spracovanie údajov o odstránenie všetkých prepojení na takéto osobné údaje alebo ich kópie alebo na replikácie osobných údajov, ak spracovanie nie je potrebné. Spolupracovník spoločnosti Kopf Holding GmbH v individuálnom prípade zabezpečí potrebné.

e) Právo na obmedzenie spracovania

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má európskymi smernicami a nariadeniami udelené právo požadovať od zodpovednej osoby obmedzenie spracovanie, ak sú splnené nasledujúce predpoklady:

o   Správnosť osobných údajov je dotknutou osobou dotknutá po dobu, ktorá zodpovednej osobe umožní preveriť správnosť osobných údajov.

o   Spracovanie je nezákonné, dotknutá osoba odmieta odstrániť osobné údaje a namiesto toho požaduje obmedzenie používania osobných údajov.

o   Osoba zodpovedná za spracovanie už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich požaduje na uplatnenie, vymáhanie alebo obhájenie právnych nárokov.

o   Dotknutá osoba vzniesla námietky voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 DS-GVO a ešte nie je jasné, či prevažujú legitímne dôvody osoby zodpovednej za spracovanie nad dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ je jeden z vyššie uvedených predpokladov daný a dotknutá osoba požaduje obmedzenie používania osobných údajov uložených v spoločnosti Kopf Holding GmbH, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie. Spolupracovník spoločnosti Kopf Holding GmbH zabezpečí takéto obmedzenie spracovania.

f) Právo na prenositeľnosť údajov

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov európskymi smernicami a nariadeniami udelené právo dostať príslušné osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytla osobe zodpovednej za spracovanie, v štruktúrovanom, bežnom a počítačom čitateľnom formáte. Má tiež právo poskytnúť tieto údaje inej osobe zodpovednej za spracovanie bez obmedzenia ohľadom osoby zodpovednej za spracovanie, ktorej sa osobné údaje poskytujú, za predpokladu, že spracovanie je založené na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a DS-GVO alebo článku 6 ods. 1 písm. a DS-GVO. alebo na základe zmluvy podľa článku 9 ods. 2 písm. b DS-GVO a spracovanie sa uskutočňuje použitím automatizovaného postupu, pokiaľ toto spracovanie nie je nevyhnutné na plnenie úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou bola osoba zodpovedná za spracovanie poverená.

Okrem toho má dotknutá osoba pri uplatňovaní svojho práva na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 ods. 1 DS-GVO právo dožadovať sa, aby sa osobné údaje prenášali priamo od jednej osoby zodpovednej za spracovanie druhej osobe zodpovednej za spracovanie, pokiaľ je to technicky možné a pokiaľ to nebude mať vplyv na práva a slobodu iných osôb.

V záujme uplatnenia svojho práva na prenositeľnosť údajov sa dotknutá osoba môže kedykoľvek obrátiť na zamestnanca spoločnosti Kopf Holding GmbH.

g) Právo na námietku

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má európskymi smernicami a nariadeniami udelené právo, z dôvodov vyplývajúcich z jeho špeciálnej situácie, vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu príslušných osobných údajov vykonávanému na základe článku 6 ods. 1 písm. e alebo f DS-GVO. Platí to aj pre profilovanie založené na týchto predpisoch.

V prípade námietky nebude spoločnosť Kopf Holding GmbH ďalej spracovávať osobné údaje, pokiaľ nedokáže preukázať existenciu právom chránených dôvodov na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ak spracovanie slúži na účely uplatnenia, vymáhania alebo obhajoby právnych nárokov.

Ak spoločnosť Kopf Holding GmbH spracováva osobné údaje na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely takéhoto marketingu. Platí to aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta u spoločnosti Kopf Holding GmbH proti spracovaniu na účely priameho marketingu, spoločnosť Kopf Holding GmbH už nebude spracovávať osobné údaje na tieto účely.

Okrem toho má dotknutá osoba z dôvodov vyplývajúcich z jej konkrétnej situácie právo na podanie námietky proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, v spoločnosti Kopf Holding GmbH na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 DS-GVO, pokiaľ takéto spracovanie nie je nevyhnutné na plnenie úloh vo verejnom záujme.

V záujme uplatnenia práva na námietku môže dotknutá osoba priamo kontaktovať každého zamestnanca spoločnosti Kopf Holding GmbH alebo iného zamestnanca. Dotknutá osoba má v rámci využívania služieb informačnej spoločnosti, aj bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES slobodnú možnosť uplatniť svoje právo na námietku prostredníctvom automatizovaných postupov, pri ktorých sa používajú technické špecifikácie.

h) Automatizované rozhodovanie v individuálnych prípadoch vrátane profilovania

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené mu európskym zákonodarcom a autorom nariadení, nebyť subjektom rozhodovania založeného výhradne na automatizovanom spracovaní – vrátane profilovania – ktoré má na neho právny účinok alebo podobný významný vplyv, pokiaľ rozhodnutie (1) nie je potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a osobou zodpovednou za spracovanie, alebo (2) je prípustné podľa právnych predpisov Únie alebo členského štátu, ktoré platia pre osobu zodpovednú za spracovanie, a tieto právne predpisy obsahujú vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd i legitímnych záujmov dotknutej osoby, alebo (3) uskutočňuje sa s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

Ak je rozhodnutie (1) potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a osobou zodpovednou za spracovanie, alebo (2) ak sa uskutoční s výslovným súhlasom dotknutej osoby, spoločnosť Kopf Holding GmbH prijme primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj legitímnych záujmov, pričom mu prináleží prinajmenšom právo na iniciovanie zásahu osoby zo strany zodpovednej osoby, na vysvetlenie vlastného stanoviska a na napadnutie rozhodnutia.

Ak by dotknutá osoba chcela využiť práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie.

i) Právo na odvolanie súhlasu v zmysle zákona o ochrane údajov

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené jej európskymi smernicami a nariadeniami kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov.

Ak by dotknutá osoba chcela využiť svoje právo na odvolanie súhlasu, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie.

12. Ochrana údajov pri žiadostiach uchádzačov a konkurznom konaní

Osoba zodpovedná za spracovanie zhromažďuje a spracúva osobné údaje uchádzačov na účely uskutočňovania výberového postupu. Spracovanie sa môže uskutočniť aj elektronicky. Platí to najmä ak žiadateľ predloží osobe zodpovednej za spracovanie príslušné dokumenty podávanej žiadosti elektronickými prostriedkami, napríklad elektronickou poštou alebo prostredníctvom webového formulára na internetovej stránke. Ak osoba zodpovedná za spracovanie uzatvorí pracovnú zmluvu so žiadateľom, poskytnuté údaje sa uchovávajú na účely evidencie pracovného pomeru pri rešpektovaní zákonných predpisov. Ak osoba zodpovedná za spracovanie neuzavrie s kandidátom pracovnú zmluvu, podklady žiadosti budú automaticky odstránené dva mesiace po oznámení rozhodnutia o zamietnutí, pokiaľ odstráneniu nebránia iné legitímne záujmy osoby zodpovednej za spracovanie. Iné oprávnené záujmy sú v tomto zmysle napríklad dôkazové bremeno v konaní podľa Všeobecného zákona o rovnom zaobchádzaní (AGG).

13. Zásady ochrany osobných údajov pri nasadzovaní a používaní služby Google Analytics (s anonymizačnou funkciou)

Osoba zodpovedná za spracovanie na svojej internetovej stránke integrovala na tejto internetovej stránke komponent Google Analytics (s funkciou anonymizácie). Google Analytics je webová analytická služba. Webová analýza znamená zber, zhromažďovanie a vyhodnocovanie údajov o správaní návštevníkov internetových stránok. Služba webovej analýzy zhromažďuje okrem iného aj údaje o tom, z ktorej internetovej stránky dotknutá osoba prišla na internetovú stránku (tzv. odkazujúci server), na ktoré podstránky sa pristupovalo alebo ako často a na aký čas sa podstránka zobrazovala. Webová analýza sa používa predovšetkým na optimalizáciu internetovej stránky a na analýzu nákladov a prínosov internetovej reklamy.

Prevádzkovateľom komponentov Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba zodpovedná za spracovanie používa na webovú analýzu službou Google Analytics doplnok „_gat._anonymizeIp“. Pomocou tohto doplnku sa adresa IP internetového prístupu dotknutej osoby skráti a anonymizuje, ak sa na naše internetové stránky pristupuje z členského štátu Európskej únie alebo z iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analýza tokov návštevníkov na našej internetovej stránke. Spoločnosť Google využíva získané údaje a informácie okrem iného na vyhodnotenie používania našej internetovej stránky pri zostavovaní výkazov on-line o aktivitách na našich internetových stránkach a na získavanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našich internetových stránok.

Služba Google Analytics nastaví súbor cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Čo sú to súbory cookie už bolo vysvetlené vyššie. Nastavením súborov cookie spoločnosť Google umožňuje analyzovať používanie našej internetovej stránky. Každým vyvolaním jednej z individuálnych stránok tejto internetovej stránky prevádzkovaných osobou zodpovednou za spracovanie a do ktorej bol integrovaný komponent Google Analytics, internetový prehliadač informačne-technologického systému dotknutej osoby automaticky zabezpečuje poskytovanie údajov spoločnosti Google na účely analýzy on-line. V rámci tohto technického postupu spoločnosť Google získava poznatky o osobných údajoch, ako je adresa IP dotknutej osoby, ktorá spoločnosti Google umožňujú, okrem iného, sledovať pôvod návštevníkov a kliknutia a následne aj fakturáciu provízií.

Pomocou súborov cookie sa ukladajú informácie o osobnej identifikácii, napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého prístup vychádzal, a frekvencia návštev našej internetovej stránky dotknutou osobou. Pri každej návšteve našej internetovej stránky sa prenášajú tieto osobné údaje, vrátane adresy IP internetového pripojenia používaného dotknutou osobou, spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google tieto osobné údaje zozbierané technickým postupom odovzdá za určitých okolností tretím osobám.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našou internetovou stránkou, ako už bolo uvedené vyššie, príslušným nastavením použitého internetového prehliadača a trvalo tak odmietnuť nastavenie súborov cookie. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by tiež zabránilo, aby spoločnosť Google nastavila súbor cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Okrem toho sa súbory cookie už nastavené službou Google Analytics môžu kedykoľvek odstrániť internetovým prehliadačom alebo inými softvérovými programami.

Dotknutá osoba má okrem toho možnosť odmietnuť zhromažďovanie údajov vytvorených službou Google Analytics súvisiacich s používaním tejto internetovej stránky i spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google a zabrániť mu. Dotknutá osoba si na to musí prevziať a nainštalovať doplnok cez prepojenie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout do prehliadača.Tento doplnok prehliadača informuje službu Google Analytics prostredníctvom JavaScriptu, že žiadne údaje a informácie o návštevách internetových stránok sa nesmú posielať do služby Google Analytics. Inštalácia doplnkov prehliadača bude spoločnosti Google vyhodnotená ako rozpor.Ak bude systém informačných technológií dotknutej osoby neskôr odstránený, preformátovaný alebo preinštalovaný, na deaktivovanie služby Google Analytics bude dotknutá osoba nútená znova nainštalovať tento doplnok prehliadača.Pokiaľ bude doplnok prehliadača odinštalovaný alebo deaktivovaný dotknutou osobou alebo inou osobou z jej okruhu právomoci, je tu možnosť preinštalovania alebo opätovného aktivovania tohto doplnku prehliadača.

Ak by ste chceli zabrániť zhromažďovaniu službou Google Analytics, kliknite na nasledujúci odkaz. Tým sa vloží súbor cookie výslovného nesúhlasu a zabráni zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto internetovej stránky: Deaktivovať Google Analytics

Ďalšie informácie a pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Služba Google Analytics je podrobnejšie vysvetlená na tomto prepojení https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

14. Zásady ochrany osobných údajov pri nasadzovaní a používaní služby Google AdWords

Osoba zodpovedná za spracovanie na svojej internetovej stránke integrovala na tejto internetovej stránke Google AdWords. Služba Google AdWords je internetová reklamná služba, ktorá inzerentom umožňuje zobrazovať reklamy vo výsledkoch vyhľadávacích nástrojov Google ako aj v reklamnej sieti Google. Služba Google AdWords inzerentovi umožňuje vopred definovať kľúčové slová, ktorých pomocou sa reklama zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania Google len keď používateľ vyvolá pomocou vyhľadávacieho mechanizmu výsledok súvisiaci s týmito kľúčovými slovami. V reklamnej sieti Google sa reklamy distribuujú na internetových stránkach venovaných relevantnej téme podľa automatizovaného algoritmu a podľa vopred určených kľúčových slov.

Prevádzkovateľom služieb Google AdWords je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom služby Google AdWords je propagácia našej internetovej stránky zobrazovaním inzercie relevantnej pre záujmy na internetových stránkach externých spoločností a vo výsledkoch vyhľadávacích vyhľadávacieho nástroja Google a zobrazovaním cudzích reklám na našej internetovej stránke.

Ak dotknutá osoba zavíta na našu internetovú stránku prostredníctvom reklamy Google, na informačne-technologickom systéme dotknutej osoby spoločnosť Google uloží takzvaný súbor cookie pre takzvaný konverzný súbor cookie. Čo sú to súbory cookie už bolo vysvetlené vyššie. Platnosť konverzného súboru cookie uplynie po tridsiatich dňoch a neslúži na identifikáciu dotknutej osoby. Pomocou konverzného súboru cookie sa sleduje, pokiaľ životnosť súboru cookie ešte neuplynula, či boli vyvolávané určité podstránky, napríklad nákupný košík v predajni on-line. Pomocou konverzného súboru cookie môžeme my i spoločnosť Google odsledovať, či dotknutá osoba prišla na našu internetovú stránku cez inzerát služby AdWords, či vygenerovala obrat i či dokončila alebo prerušila nákup tovaru.

Údaje a informácie zozbierané použitím konverzného súboru cookie používa spoločnosť Google na vytvorenie štatistických údajov o návštevnosti našej internetovej stránky. Tieto štatistiky návštevnosti zasa používame na určenie celkového počtu používateľov, ktorí boli na nás nasmerovaní cez marketing služby AdWords, i na určenie úspešnosti alebo neúspešnosti každej reklamy AdWords a na optimalizáciu našich reklám AdWords do budúcnosti. Naša spoločnosť ani iní inzerenti v službe Google AdWords nedostávajú od spoločnosti Google žiadne informácie, ktoré by mohli identifikovať dotknutú osobu.

Pomocou konverzných súborov cookie sa ukladajú osobné informácie, napríklad internetové stránky navštívené dotknutou osobou. Pri každej návšteve našej internetovej stránky sa v dôsledku toho prenášajú osobné údaje, vrátane adresy IP internetového pripojenia používaného dotknutou osobou, spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google tieto osobné údaje zozbierané technickým postupom odovzdá za určitých okolností tretím osobám.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našou internetovou stránkou, ako už bolo uvedené vyššie, príslušným nastavením použitého internetového prehliadača a trvalo tak odmietnuť nastavenie súborov cookie. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by tiež zabránilo, aby spoločnosť Google nastavila konverzný súbor cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Okrem toho sa súbory cookie už nastavené službou Google AdWords môžu kedykoľvek odstrániť internetovým prehliadačom alebo inými softvérovými programami.

Okrem toho má dotknutá osoba možnosť vzniesť námietky voči marketingu spoločnosti Google založenému na záujmoch. Dotknutá osoba musí nato z každého internetového prehliadača, ktorý používa, vyvolať prepojenie www.google.com/settings/ads a vykonať tam požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

15. Právny základ spracovania

Článok 6 písm. a DS-GVO slúži našej spoločnosti za právny základ postupov spracovanie, pri ktorých si vyžiadame súhlas na konkrétny účel spracovania. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, napríklad pri postupoch spracovania potrebných na dodanie tovaru alebo poskytnutie akejkoľvek inej služby alebo protislužby, spracovanie sa zakladá na článku 6 písm. b DS-GVO. To isté platí aj pre postupy spracovania potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad pri dopytoch na naše výrobky alebo služby. Ak má naša spoločnosť právnu povinnosť, z ktorej vyplýva potreba spracovania osobných údajov, napríklad na plnenie daňových povinností, toto spracovanie sa zakladá na článku 6 I písm. c DS-GVO. V ojedinelých prípadoch môže byť potrebné spracovanie osobných údajov na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Bolo by to tak napríklad vtedy, ak by návštevník utrpel zranenie v našej prevádzke a bolo by nutné následne poskytnúť jeho meno, vek, údaje zdravotného poistenia alebo iné dôležité údaje lekárovi, nemocnici alebo iným tretím osobám. V tom prípade by spracovanie bolo založené na článku 6 I písm. d DS-GVO. V konečnom dôsledku by sa postupy spracovania mohli zakladať na článku 6 I. f DS-GVO. Na tomto právnom základe sú založené postupy spracovania, na ktoré sa nevzťahuje žiaden z vyššie uvedených právnych základov, ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej osoby, pokiaľ neprevažujú záujmy, základné práva a základné slobody dotknutej osoby. Takéto postupy spracovania máme povolené najmä preto, že ich výslovne uviedol európsky zákonodarca. V tejto súvislosti vyslovil názor, že za legitímny záujem môže byť považované, ak je dotknutá osoba zákazníkom zodpovednej osoby (odôvodnenie č. 47, 2. veta, DS-GVO).

16. Oprávnené záujmy na spracovaní vykonávaným zodpovednou osobou alebo treťou osobou

Spracovanie osobných údajov je na základe článku 6 I písm. f DS-GVO je náš oprávnený záujem pri našom podnikaní v prospech všetkých našich zamestnancov a našich spoločníkov.

17. Čas, po ktorý sú osobné údaje uložené

Kritériom dĺžky uchovávania osobných údajov je príslušná zákonná lehota uchovávania. Po uplynutí lehoty sa príslušné údaje rutinne odstránia, ak už nie sú nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na pristúpenie k rokovaniam o zmluve.

18. Zákonné alebo zmluvné ustanovenia o poskytovaní osobných údajov; nevyhnutnosť uzatvorenia zmluvy; záväzok dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia

Radi by sme upozornili, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne predpisované zákonom (napr. daňovými predpismi) alebo môže vyplývať aj zo predpisov uzatvárania zmlúv (napr. informácie o zmluvnej strane). Z času na čas môže byť pre uzavretie zmluvy nevyhnutné, aby nám dotknutá osoba poskytla osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje pri uzavretí zmluvy s našou spoločnosťou. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluva s dotknutou osobou by nemohla byť uzavretá. Predtým, ako dotknutá osoba poskytne svoje osobné údaje, musí sa dotknutá osoba obrátiť na jedného z našich zamestnancov. Náš zamestnanec bude individuálne vysvetľovať dotknutej osobe, či je poskytnutie osobných údajov predpísané zákonom alebo zmluvou a či je pre uzatvorenie zmluvy nevyhnutné, či existuje záväzok poskytnúť osobné údaje a aký by bol dôsledok neposkytnutia osobných údajov.

19. Existencia automatizovaného rozhodovacieho postupu

Ako zodpovedná spoločnosť sa vyhýbame automatickému rozhodovaniu alebo profilovaniu.

Toto Vyhlásenie o ochrane údajov bolo vypracované generátorom vyhlásení o ochrane údajov referenta pre ochranu údajov v spolupráci so spoločnosťou RC GmbH a advokátov na Filesharing z WBS-LAW.