SAMOZREJME PREUKÁZATEĽNE TRVALO UDRŽATEĽNE

Spoločnosť ZINKPOWER pri témach ekológie a trvalej udržateľnosti presadzuje už desaťročia priekopnícku funkciu v priemysle žiarového zinkovania. To sa odzrkadľuje nielen v renomé v rámci branže ako „Zelený pozinkovateľ“, ale je to viditeľné tiež vždy v nových, účinných opatreniach v oblasti trvalej udržateľnosti.

Protikorózna ochrana so skupinou ZINKPOWER je ekologická a zaručuje najvyššiu kvalitu. Nechajte aj vy pozinkovať svoje komponenty trvalo udržateľným a progresívnym spôsobom

Myslíme ekologicky. V skupine ZINKPOWER platia vlastné prísne environmentálne normy. Aj v krajinách, v ktorých sa na ekologické hľadisko berie menší ohľad, sú zákonné ustanovenia nižšie alebo vôbec neexistujú.

V oblasti ochrany životného prostredia sme nastavili nové štandardy – s koncepciami, ktoré sú hospodárne a trvalo udržateľné a ktoré garantujú prvotriedne výsledky. Skupina ZINKPOWER preto z hot dip galvanizing – anglického pojmu pre žiarové zinkovanie – vytvorila termín green-dip-galvanizing.

Naše zásady

 • Zodpovedný prístup k životnému prostrediu je základným kameňom našej podnikovej filozofie.
 • Naše podniky sú certifikované podľa normy DIN EN ISO 14001 – celosvetovo uznávaného dokladu pre angažovanú ochranu životného prostredia v prevádzkach.
 • Všetky nemecké podniky sú certifikované podľa DIN EN 50001
 • Konzekventné používanie najmodernejších technológií vo všetkých zariadeniach.
 • Každá investícia sa skúma podľa spotreby energie a súladu so životným prostredím.
 • Vlastný tím odborníkov plánuje a optimalizuje výrobné zariadenia, ktoré sú prevádzkované bez odpadových vôd.
 • Odpadové teplo sa opätovne získava prostredníctvom výmenníka tepla a znovu sa využíva.
 • Zvyšné a recyklovateľné materiály sa zbierajú, vracajú alebo recyklujú.
 • Viac informácií o ochrane životného prostredia v spoločnosti ZINKPOWER Gruppe nájdete tu:
  www.green-dip-galvanizing.com

Trvalá udržateľnosť pevne ukotvená ako súčasť podnikového DNA

Od založenia podniku v roku 1973 ekologické aspekty rozhodujúcou mierou určovali rozhodnutia pri budovaní skupiny ZINKPOWER. S ohliadnutím sa na dnešok ešte pozoruhodnejšie: centrálny význam ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti, ktorá bola už včas ukotvená vo vlastnej firemnej filozofii. Na iniciatívu zakladateľa Williho Kopfa bola od začiatku jednou z hnacích síl pri budovaní podniku – v čase, keď ekologický pohyb v Nemecku sotva existoval a téma ochrany životného prostredia nijako nezastávala hodnotu v kovospracujúcom priemysle, ktorú má dnes.

Takto bola spoločnosť ZINKPOWER Willi Kopf GmbH & Co. KG 2003 ako prvá žiarová pozinkovňa Nemecka certifikovaná podľa systému manažmentu životného prostredia ISO EN 14001. Už v roku 2000 Dolné Rakúsko ocenilo spoločnosť ZINKPOWER Brunn ekologickou cenou krajiny. Certifikačné zadania a interné miery platia pritom pre všetky podniky skupiny – nezávisle od toho ako sú prísne pripravené požiadavky v príslušných krajinách.

Nastavovanie, dodržiavanie a prekonávanie cieľov

na implementovanie opatrení trvalej udržateľnosti vo výrobných procesoch. Tu sa orientujeme nielen na miery, ktoré boli uložené v rámci podmienok ochrany životného prostredia. Ale predpísali sme si vlastné, spravidla náročnejšie vytýčenia cieľov. To platí zvlášť pre spotrebu energie a zdrojov.

Nezostať stáť

Ekologické a trvalo udržateľné konanie neznamená iba zachovanie doterajšieho stavu, ale nasmerovanie pohľadu od prítomnosti do budúcnosti.