Prohlášení o ochraně osobních údajů

Velice nás těší váš zájem o naši společnost. Ochrana osobních údajů je pro vedení společnosti Kopf Holding GmbH velmi důležitá. Využití internetových stránek společnosti Kopf Holding GmbH je obecně možné bez nutnosti uvedení jakýchkoliv osobních údajů. Bude-li však subjekt údajů požadovat zvláštní služby naší společnosti prostřednictvím našich internetových stránek, je možné, že kvůli tomu bude nezbytné zpracovávat osobní údaje. Bude-li zpracování osobních údajů nezbytné a nebude-li pro takové zpracování zákonný důvod, vyžádáme si vždy souhlas subjektu údajů.

Osobní údaje, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonní číslo subjektu údajů, jsou zpracovávány vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi pro společnost Kopf Holding GmbH. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů chce naše společnost informovat veřejnost o způsobu, rozsahu a účelu námi shromažďovaných, používaných a zpracovávaných osobních údajů. Subjekty údajů jsou dále tímto prohlášením o ochraně osobních údajů informovány o právech, která jsou jim přiznávána.

Společnost Kopf Holding GmbH provedla coby správce celou řadu technických a organizačních opatření s cílem zajistit co nejdokonalejší ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této internetové stránky. I přesto mohou přenosy dat po internetu obecně vykazovat jisté bezpečnostní mezery, to znamená, že není možné zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu je proto na rozhodnutí každého subjektu údajů, jestli nám své osobní údaje sdělí též alternativními způsoby jako například telefonicky.

1. Stanovení termínů

Prohlášení společnosti Kopf Holding GmbH o ochraně osobních údajů vychází z terminologie, která byla použita autorem evropských směrnic a nařízení Evropským parlamentem a Radou (EU) při vydání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Cílem našeho prohlášení o ochraně osobních údajů je, aby bylo jednoduše čtivé a srozumitelné jak pro veřejnost, tak i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Aby tomu tak bylo, chtěli bychom na tomto místě nejdříve vysvětlit použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mj. tyto pojmy:

a)     osobní údaje

Osobními údaji jsou všechny informace, které jsou ve vztahu k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, kterou lze přímo, či nepřímo identifikovat, zejména pak přiřazením k některé identifikaci, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o sídle, onlinová identifikace nebo jeden či několik specifických příznaků, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

b)    subjekty údajů

Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovány správcem.

c)    zpracování

Zpracování je každý proces prováděný s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo každý takový sled procesů v souvislosti s osobními údaji, jako je sběr, evidence, uspořádání, třídění, úprava nebo změna, načítání, dotazování, použití, zveřejnění formou doručení, šíření nebo jiná forma poskytnutí, souběh nebo propojení, omezení, výmaz nebo zničení.

d)    omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

e)    profilování

Profilování je každý způsob automatizovaného zpracování osobních údajů, který spočívá v tom, že se tyto osobní údaje používají s cílem určité osobní aspekty, které jsou ve vztahu k fyzické osobě, vyhodnocovat, zejména pak analyzovat nebo předpovídat aspekty týkající se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu nebo změny místa této fyzické osoby.

f)     pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů způsobem, jímž už nemohou být tyto osobní údaje přiřazeny bez použití dodatečných informací ke konkrétnímu subjektu údajů, pakliže se tyto dodatečné informace uchovávají odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují, že osobní údaje nebudou přiřazovány k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g)    správce neboli osoba odpovědná za zpracování

Správcem neboli osobou odpovědnou za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů. Pokud jsou účel a prostředky tohoto zpracování závazně stanoveny právem Unie nebo právem členských států, pak může být správce určen, popřípadě mohou být určitá kritéria jeho pojmenování určena podle práva Unie nebo práva členských států.

h)    zpracovatel

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje z pověření správce.

i)      příjemce

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný subjekt, jimž jsou poskytnuty osobní údaje, bez ohledu na to, jestli se v jejich případě jedná o třetí osobu, či nikoliv. Úřady, které mohou získat osobní údaje v rámci určitého úkonu šetření podle práva Unie nebo práva členských států, se ovšem za příjemce nepovažují.

j)      třetí osoba

Třetí osobou je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný subjekt vyjma subjektu údajů, správce, zpracovatele a osob podléhajících přímo správci nebo zpracovateli, kteří jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje.

k)    souhlas

Souhlas je každý informovaný, svobodný a dobrovolný projev vůle, který byl subjektem údajů pro určitý případ učiněn formou prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzení, jímž subjekt údajů dává na vědomí, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

2. Jméno a adresa osoby správce

Správcem ve smyslu GDPR, ostatních zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a jiných ustanovení majících charakter ochrany osobních údajů je:

Kopf Holding GmbH
Heinkelstraße, 25
73230 Kirchheim/Teck
Německo
Tel.: +49 (0) 7021 / 97 55-50
E-mail: info@zinkpower.com
Webová stránka: www.zinkpower.com

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese datenschutz@zinkpower.com nebo poštou s dovětkem „k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“.

3. Cookies

Internetové stránky společnosti Kopf Holding GmbH používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány a archivovány na počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Velké množství internetových stránek a serverů používá cookies. Mnohé cookies obsahují takzvaný ID cookie. ID cookie je jednoznačný identifikátor tohoto souboru cookie. Obsahuje sled znaků, s jejichž pomocí mohou být přiřazeny internetové stránky a servery konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž byl cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům rozpoznat individuální prohlížeč subjektu údajů od ostatních internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookies. Určitý internetový prohlížeč může být rozpoznán a identifikován prostřednictvím jednoznačného ID cookie.

Použitím cookies může společnost Kopf Holding GmbH poskytovat uživatelům této internetové stránky služby optimální pro uživatele, které by jinak bez použití souborů cookies nebyly možné.

Prostřednictvím souboru cookie mohou být optimalizovány informace a nabídky na naší internetové stránce podle uživatele. Cookies umožňují, jak již bylo výše uvedeno, rozpoznat uživatele našich internetových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům použití naší internetové stránky. Uživatel internetové stránky, která používá cookies, nemusí například při každé návštěvě internetové stránky znovu zadávat své přístupové údaje, protože tuto úlohu za něj převezme internetová stránka a soubor cookie uložený na počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku na e-shopu. E-shop si díky souboru cookie zapamatuje zboží, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Subjekt údajů může ukládání cookies naší internetovou stránkou kdykoliv zabránit příslušným nastavením používaného internetového prohlížeče, a tím natrvalo vyslovit svůj nesouhlas s ukládáním souborů cookies. Dále je možné již uložené soubory cookies kdykoliv smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To lze provést ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje ukládání cookies v používaném internetovém prohlížeči, může se stát, že za určitých okolností nebudou všechny funkce naší internetové stránky využitelné v plném rozsahu.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Internetová stránka společnosti Kopf Holding GmbH shromažďuje s každým vyvoláním internetové stránky subjektem údajů nebo automatizovaným systémem řadu obecných údajů a informací. Tyto obecné údaje a informace jsou ukládány v souborech log tohoto serveru. Evidovány mohou být (1) používané typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) internetová stránka, z níž se přistupující systém dostal na naše internetové stránky (tak zvaný referer), (4) podstránky, které jsou aktivovány přes přistupující systém na naší internetové stránce, (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) internetová adresa protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému a (8) ostatní podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše informačně technologické systémy.

Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvozuje společnost Kopf Holding GmbH žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou naopak zapotřebí (1) pro správné doručení obsahu naší internetové stránky, (2) pro optimalizaci obsahu naší internetové stránky a reklamy pro ni, (3) pro zajištění trvalé funkčnosti našich informačně technologických systémů a technologií naší internetové stránky a (4) pro poskytování informací nezbytných pro trestní stíhání orgánům činným v trestním řízení v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně získávané údaje a informace proto vyhodnocuje společnost Kopf Holding GmbH jednak z hlediska statistiky a dále s cílem zvýšit ochranu osobních údajů a jejich zabezpečení v naší společnosti, abychom v neposlední řadě zajistili optimální úroveň ochrany pro námi zpracovávané osobní údaje. Anonymní údaje serverového souboru log jsou ukládány odděleně od všech osobních údajů uvedených subjektem údajů.

5. Registrace na naší internetové stránce

Subjekt údajů se může zaregistrovat na internetové stránce správce uvedením svých osobních údajů. To, které osobní údaje přitom budou předány správci, vyplývá z příslušné masky pro zadávání dat používané za účelem registrace. Subjektem údajů uvedené osobní údaje jsou shromažďovány a ukládány výlučně pro interní použití správcem a pro vlastní účely. Správce může iniciovat předání údajů jednomu zpracovateli nebo několika zpracovatelům, například poskytovateli zasilatelských služeb, který nebo kteří tyto osobní údaje využívají rovněž výlučně pro interní použití připadající správci.

Registrací na internetové stránce správce se dále ukládá IP adresa přidělená subjektu údajů poskytovatelem internetových služeb (ISP), datum a čas registrace. Ukládání těchto dat probíhá na pozadí, takže jedině tak lze zabránit zneužití našich služeb, a tyto údaje umožňují v případě potřeby objasnit spáchané trestné činy. Do té míry je ukládání těchto údajů nezbytné pro zabezpečení správce. Tyto údaje nejsou obecně poskytovány třetím osobám, pakliže k jejich předání neexistuje zákonná povinnost nebo pakliže neslouží k trestnímu stíhání.

Registrace subjektu údajů při dobrovolném uvedení osobních údajů slouží správci k tomu, aby mohl subjektu údajů nabídnout obsah nebo služby, které mohou být z podstaty věci nabídnuty pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mají možnost kdykoliv upravit své osobní údaje uvedené při registraci nebo se nechat úplně vymazat z datového fondu správce.

Správce sdělí každému subjektu údajů kdykoliv na vyžádání informaci o tom, které osobní údaje o subjektu údajů jsou archivovány. Správce dále na přání nebo po upozornění opraví nebo vymaže osobní údaje subjektu údajů, pakliže tomu nebrání zákonné povinnosti archivace. Subjektu údajů jsou v této souvislosti k dispozici coby kontaktní osoba všichni pracovníci správce.

6. Přihlášení se k odběru našeho newsletteru

Na internetové stránce společnosti Kopf Holding GmbH je uživatelům nabízena možnost přihlásit se k odběru newsletteru naší společnosti. Které osobní údaje jsou poskytovány správci při objednání newsletteru, vyplývá z masky pro zadávání dat používané k tomuto účelu.

Společnost Kopf Holding GmbH informuje své zákazníky a obchodní partnery v pravidelných intervalech formou newsletteru o nabídkách společnosti. Newsletter naší společnosti může subjekt údajů přijímat v zásadě jen tehdy, pokud (1) má subjekt údajů platnou e-mailovou adresu a pokud (2) se subjekt údajů zaregistruje k odběru newsletteru. Na e-mailovou adresu subjektu údajů je nejdříve pro odběr newsletteru z právních důvodů zaslán potvrzovací e-mail způsobem dvojitého potvrzení (tzv. double opt-in). Tento potvrzovací e-mail slouží k ověření, jestli vlastník dané e-mailové adresy autorizoval coby subjekt údajů odběr newsletteru.

Při přihlášení se k odběru newsletteru ukládáme dále subjektu údajů poskytovatelem internetových služeb (ISP) přidělenou IP adresu k okamžiku přihlášení použitého počítačového systému a také datum a čas přihlášení. Shromažďování těchto dat je nezbytné kvůli tomu, abychom mohli kdykoliv později rozpoznat (možné) zneužití e-mailové adresy subjektu údajů a slouží tedy právnímu zajištění správce.

Osobní údaje shromážděné v rámci přihlášení se k odběru newsletteru jsou použity výhradně k zasílání našeho newsletteru. Dále by mohli být odběratelé newsletteru prostřednictvím e-mailu informováni, bude-li to nutné pro provoz služby newsletteru nebo pro příslušnou registraci, jak by tomu mohlo být v případě změny v nabídce newsletteru nebo při změně technických parametrů. Osobní údaje shromážděné v rámci služby newsletteru nejsou poskytovány třetím osobám. Subjekt údajů se může kdykoliv odhlásit z odběru našeho newsletteru. Souhlas s ukládáním osobních údajů, které nám sdělil subjekt údajů pro potřeby zasílání newsletteru, je možné kdykoliv odvolat. Pro účely odvolání souhlasu je v každém newsletteru obsažen příslušný odkaz. Dále je tu možnost kdykoliv se odhlásit z odběru newsletteru také přímo na internetové stránce správce, anebo je možné sdělit to správci jiným způsobem.

7. Sledování newsletteru

Newslettery společnosti Kopf Holding GmbH obsahují tak zvané sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika vložená do takových e-mailů, které jsou odesílány ve formátu HTML, s cílem umožnit záznam souboru log a analýzu souboru log. Díky tomu může proběhnout statistické vyhodnocení úspěchu nebo neúspěchu marketingových kampaní po internetu. S pomocí vloženého sledovacího pixelu může společnost Kopf Holding GmbH rozpoznat, jestli a kdy byl e-mail subjektem údajů otevřen a které v e-mailu se nacházející odkazy byly subjektem údajů aktivovány.

Tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím sledovacích pixelů obsažených v newsletterech ukládá a vyhodnocuje správce za účelem optimalizace zasílání newsletterů a přizpůsobení obsahu budoucích newsletterů tak, aby ještě lépe vyhovovaly zájmům subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám. Subjekty údajů jsou kdykoliv oprávněny odvolat příslušné samostatné prohlášení o udělení souhlasu, který byl udělen způsobem dvojitého potvrzení. Po odvolání budou tyto osobní údaje správcem smazány. Zrušení odběru newsletteru považuje společnost Kopf Holding GmbH automaticky za odvolání souhlasu.

8. Možnost navázání kontaktu prostřednictvím internetové stránky

Internetová stránka společnosti Kopf Holding GmbH obsahuje na základě zákonných předpisů údaje, které umožňují rychlé navázání kontaktu s naší společností elektronickou cestou a také přímou komunikaci s námi, což zároveň zahrnuje všeobecnou adresu tak zvané elektronické pošty (e-mailová adresa). Pakliže subjekt údajů naváže kontakt se správcem prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, budou osobní údaje zaslané subjektem údajů automaticky uloženy. Takovéto osobní údaje dobrovolně poskytnuté správci subjektem údajů jsou archivovány pro účely zpracování nebo navázání kontaktu se subjektem údajů. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám.

9. Zpracování osobních údajů u obchodních vztahů

Osobní údaje kontaktních osob našich obchodních partnerů (např. dodavatelů a zákazníků) zpracováváme za účelem uskutečnění obchodního vztahu a za účelem plnění zákonných požadavků. Údaje jsou zpracovávány na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR (naším oprávněným zájmem je komunikace s kontaktními osobami zákazníka). Zpracování se dále opírá o čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, protože se může stát, že budeme mít zákonnou povinnost ukládat osobní údaje, např. v daňových a obchodně-právních záležitostech. Tyto údaje zpracováváme rovněž v našich počítačových systémech na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR (naším oprávněným zájmem je zjednodušení péče o vztah se zákazníkem a navazování kontaktů).

10. Pravidelné mazání a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a ukládá osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu, která je nezbytná pro dosažení účelu jejich uložení, nebo pokud to bylo stanoveno Evropským parlamentem a Radou (EU) či jiným zákonodárcem v zákonech nebo předpisech, jimž podléhá správce.

Odpadne-li účel archivace údajů, anebo pokud uplyne lhůta pro archivaci stanovená Evropským parlamentem a Radou (EU) nebo jiným příslušným zákonodárcem, jsou tyto osobní údaje pravidelně a v souladu se zákonnými předpisy zablokovány nebo smazány.

11. Práva subjektu údajů

a)    právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má Evropským parlamentem a Radou (EU) vymezené právo požadovat od správce potvrzení o tom, zdali jsou zpracovávány jeho osobní údaje. Subjekt údajů, který chce uplatnit toto právo na potvrzení, se může v této věci kdykoliv obrátit na pracovníka správce.

b)    právo na informace

Každý subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má Evropským parlamentem a Radou (EU) vymezené právo kdykoliv obdržet od správce okamžitou informaci o osobních údajích uložených o jeho osobě a kopii této informace. Evropský parlament a Rada (EU) přiznaly dále subjektu údajů právo na poskytnutí informace k níže uvedeným bodům:

o   účely zpracování

o   kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány

o   příjemci nebo kategorie příjemců, jimž byly poskytnuty nebo ještě budou poskytnuty osobní údaje, zejména pak v případě příjemců v třetích zemích nebo mezinárodních organizací

o   je-li to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, anebo, není-li to možné, kritéria pro určení takové lhůty

o   existence práva na opravu nebo výmaz jeho osobních údajů nebo na omezení zpracování správcem nebo existence práva vznést námitku proti zpracování

o   existence práva podat stížnost u dozorového úřadu

o   pokud osobní údaje nejsou shromažďovány u subjektu údajů: Všechny dostupné informace o původu údajů

o   existence automatizovaného hledání řešení včetně profilování podle článku 22 odst. 1 a 4 GDPR a — přinejmenším v takovýchto případech — vypovídající informace o zahrnuté logice a dosahu a vytyčených dopadech takového zpracování pro subjekt údajů

Subjektu údajů přísluší dále právo na informace o tom, jestli byly osobní údaje poskytnuty nějaké třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. Pokud ano, pak má subjekt údajů navíc právo na to, dostat informaci o vhodných zárukách v souvislosti s takovým poskytnutím údajů.

Subjekt údajů, který chce uplatnit toto právo na informace, se může v této věci kdykoliv obrátit na pracovníka správce.

c)    právo na opravu

Každý subjekt údajů, o němž se zpracovávají jeho osobní údaje, má Evropským parlamentem a Radou (EU) vymezené právo požadovat okamžité provedení opravy nesprávných osobních údajů o něm. Subjekt údajů má dále právo požadovat s přihlédnutím k účelům zpracování, aby byly doplněny neúplné osobní údaje — též formou doplňujícího prohlášení.

Subjekt údajů, který chce uplatnit toto právo na opravu, se může v této věci kdykoliv obrátit na pracovníka správce.

d)    právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každý subjekt údajů, o němž se zpracovávají jeho osobní údaje, má Evropským parlamentem a Radou (EU) vymezené právo požadovat od správce, aby byly okamžitě smazány jeho osobní údaje, pakliže pro to existuje některý z níže uvedených důvodů a pokud neexistuje nutnost pro jejich zpracování:

o   Osobní údaje byly shromážděny pro takový účel nebo takovým způsobem, pro který již nejsou nutné.

o   Subjekt údajů odvolá svůj souhlas, o nějž se opíralo zpracování podle čl. 6 odst. 1 písmene a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písmene a) GDPR, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.

o   Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

o   Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

o   Výmaz osobních údajů je nutný pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, jemuž podléhá správce.

o   Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Subjekt údajů se může, pakliže platí některý ze shora uvedených důvodů a chce-li vymazat osobní údaje, které jsou uloženy ve společnosti Kopf Holding GmbH, v této souvislosti kdykoliv obrátit na pracovníka správce. Pracovník společnosti Kopf Holding GmbH zařídí, aby bylo žádosti o vymazání údajů okamžitě vyhověno.

Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností Kopf Holding GmbH a pokud je naše společnost coby správce podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinna provést výmaz osobních údajů, pak učiní společnost Kopf Holding GmbH s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci přiměřená opatření, též technického charakteru, s cílem ostatní osoby odpovědné za zpracování, které zpracovávají zveřejněné osobní údaje, informovat o tom, že subjekt údajů požádal tyto ostatní osoby odpovědné za zpracování dat o výmaz všech odkazů na tyto osobní údaje nebo že je požádal o kopie či replikace těchto osobních údajů, pokud neexistuje nutnost pro jejich zpracování. Pracovník společnosti Kopf Holding GmbH v takovém jednotlivém případě zařídí vše nejnutnější.

e)    právo na omezení zpracování

Každý subjekt údajů, o němž se zpracovávají jeho osobní údaje, má Evropským parlamentem a Radou (EU) vymezené právo požadovat od správce omezení zpracování, existuje-li některá z níže uvedených podmínek:

o   Správnost osobních údajů je subjektem údajů zpochybněna, a sice na dobu, která správci umožňuje ověřit správnost osobních údajů.

o   Zpracování údajů je nezákonné, subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a požaduje namísto toho omezení použití osobních údajů.

o   Správce nepotřebuje déle osobní údaje pro účely zpracování, subjekt údajů je však potřebuje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

o   Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud není jasné, jestli oprávněné důvody správce nepřevažují nad důvody subjektu údajů.

Subjekt údajů se může, v případě že existuje některá ze shora uvedených podmínek a že chce požádat o omezení zpracování osobních údajů, které jsou uloženy ve společnosti Kopf Holding GmbH, v této souvislosti kdykoliv obrátit na pracovníka správce. Pracovník společnosti Kopf Holding GmbH zařídí omezení zpracování údajů.

f)     právo na přenositelnost údajů

Každý subjekt údajů, o němž se zpracovávají jeho osobní údaje, má Evropským parlamentem a Radou (EU) vymezené právo obdržet osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu bránil správce, jemuž byly tyto osobní údaje poskytnuty, pakliže se zpracování opírá o souhlas udělený v souladu s čl. 6 odst. 1 písmene a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písmene a) GDPR nebo o smlouvu podle čl. 6 odst. 1 písmene b) GDPR a zpracování probíhá automatizovaným způsobem, pakliže neexistuje nutnost zpracování pro splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo který probíhá ve výkonu veřejné moci, a kterým je správce pověřen.

Dále má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo vymoci si, aby byly osobní údaje zaslány přímo správcem jinému správci, pakliže je to technicky proveditelné a nebudou-li tím nikterak omezena práva a svobody jiných osob.

Ve věci uplatnění práva na přenositelnost údajů se může subjekt údajů kdykoliv obrátit na pracovníka společnosti Kopf Holding GmbH.

g)    právo vznést námitku

Každý subjekt údajů, o němž se zpracovávají jeho osobní údaje, má Evropským parlamentem a Radou (EU) vymezené právo vznést kdykoliv z důvodů, které vyplývají z jeho konkrétní zvláštní situace, námitku proti zpracování osobních údajů týkající se jeho osoby, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písmene e) nebo f) GDPR. To platí též pro profilování opírající se o tato ustanovení.

Společnost Kopf Holding GmbH už nebude v případě vznesení námitky dál osobní údaje zpracovávat, ledaže budeme moci prokázat závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které budou převažovat nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud bude zpracování sloužit k uplatnění, výkonu či obhajobě právních nároků.

Pokud společnost Kopf Holding GmbH zpracovává osobní údaje pro provozování přímého marketingu, pak má subjekt údajů právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů k účelům takového marketingu. To platí též pro profilování, pakliže je spojeno s tímto přímým marketingem. Vznese-li subjekt údajů námitku vůči společnosti Kopf Holding GmbH ve věci zpracování pro účely přímého marketingu, nebude už pak společnost Kopf Holding GmbH dál tyto osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Kromě toho má subjekt údajů právo z důvodů, které vyplývají z jeho konkrétní zvláštní situace, vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby, které probíhá ve společnosti Kopf Holding GmbH za účelem provedení ekonomického nebo historického průzkumu nebo ke statistickým účelům podle čl. 89 odst. 1 GDPR, ledaže je takové zpracování nutné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.

Ve věci výkonu práva vznést námitku se může subjekt údajů obrátit přímo na pracovníka společnosti Kopf Holding GmbH nebo na jiného pracovníka. Dále je na rozhodnutí samotného subjektu údajů, v souvislosti s použitím služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, zda vykoná své právo vznést námitku automatizovaným způsobem, při němž se používají technické specifikace.

h)    automatizované rozhodování v jednotlivém případě včetně profilování

Každý subjekt údajů, o němž se zpracovávají jeho osobní údaje, má Evropským parlamentem a Radou (EU) vymezené právo nebýt předmětem rozhodování, které je založeno výhradně na automatizovaném způsobu zpracování — včetně profilování —, které má pro něho právní účinky nebo ho obdobným způsobem výrazně poškozuje, pakliže toto rozhodování (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo pokud (2) je povoleno na základě právních předpisů Unie nebo členských států, jimž správce podléhá, a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření k ochraně práv a svobod, jakož i oprávněných zájmů subjektu údajů, anebo pokud (3) se tak děje s výslovným souhlasem subjektu údajů.

Je-li rozhodování nezbytné (1) pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo pokud (2) se děje s výslovným souhlasem subjektu údajů, učiní společnost Kopf Holding GmbH přiměřená opatření k ochraně práv a svobod, jakož i oprávněných zájmů subjektu údajů, k čemuž přinejmenším patří právo na iniciování zásahu osoby ze strany správce, právo na vysvětlení vlastního stanoviska a na napadení rozhodování.

Subjekt údajů, který chce uplatnit práva ve věci automatizovaných rozhodování, se může v této věci kdykoliv obrátit na pracovníka správce.

i)      právo odvolat souhlas ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů

Každý subjekt údajů, o němž se zpracovávají jeho osobní údaje, má Evropským parlamentem a Radou (EU) vymezené právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Subjekt údajů, který chce uplatnit své právo na odvolání souhlasu, se může v této věci kdykoliv obrátit na pracovníka správce.

12. Ochrana osobních údajů u žádostí o místo a ve výběrovém řízení na pracovní pozici

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů o místo za účelem uskutečnění výběrového řízení na danou pracovní pozici. Údaje mohou být zpracovávány též elektronickým způsobem. To platí zejména tehdy, pokud uchazeč doručí správci příslušné podklady do výběrového řízení elektronickou cestou, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře nacházejícího se na internetové stránce. V případě, že správce uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou zaslané údaje archivovány pro účely uskutečnění pracovního poměru při dodržení zákonných předpisů. V případě, že správce s uchazečem pracovní smlouvu neuzavře, budou podklady zaslané do výběrového řízení dva měsíce od oznámení rozhodnutí o zamítnutí uchazeče automaticky smazány, pakliže jejich smazání nebudou bránit žádné jiné oprávněné zájmy správce. Jiným oprávněným zájmem v tomto smyslu je například důkazní povinnost v řízení podle Všeobecného zákona o rovném zacházení (AGG).

13. Ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se zapojení a použití služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Správce integroval na této internetové stránce komponentu služby Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba webové analýzy. Webová analýza je zjišťování, shromažďování a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků internetových stránek. Služba webové analýzy zjišťuje mimo jiné údaje o tom, z které internetové stránky přišel subjekt údajů na internetovou stránku (tak zvaný referer), na které další podstránky internetové stránky šel nebo jak často a po jak dlouhou dobu byla určitá podstránka sledována. Webová analýza se používá převážně k optimalizaci internetové stránky a k analýze nákladů a přínosů reklamy na internetu.

Provozující společností komponenty Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Správce používá pro webovou analýzu prostřednictvím služby Google Analytics koncovku „_gat._anonymizeIp“. Pomocí této koncovky je IP adresa internetového připojení subjektu údajů společností Google zkrácena a anonymizována, pokud k přihlášení na naše internetové stránky došlo z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analýza proudů návštěvníků na naší internetové stránce. Google využívá získané údaje a informace mimo jiné k tomu, aby vyhodnotil použití naší internetové stránky, aby pro nás vypracoval onlinové reporty, které ukazují aktivity na našich internetových stránkách, a s cílem poskytovat další služby související s užíváním naší internetové stránky.

Google Analytics ukládá soubor cookie na informačně technologický systém subjektu údajů. Co to jsou cookies, bylo již vysvětleno v textu výše. S uložením souboru cookie může Google analyzovat používání naší internetové stránky. Každým vyvoláním některé z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a na kterou byla integrována komponenta Google Analytics, dostane internetový prohlížeč na informačně technologickém systému subjektu údajů automaticky příslušnou komponentou Google Analytics podnět k předání údajů společnosti Google za účelem onlinové analýzy. V rámci tohoto technického procesu se Google dozví osobní údaje, jako je například IP adresa subjektu údajů, které společnosti Google mimo jiné slouží k tomu, aby zjistila původ návštěvníka a kliknutí a umožnila následně vyúčtování provize.

Pomocí souboru cookie jsou ukládány osobní informace, například čas přístupu, místo, z něhož byl přístup realizován, a četnost návštěv naší internetové stránky subjektem údajů. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení využívaného subjektem údajů, předávány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou archivovány společností Google v USA. Google za určitých okolností poskytuje osobní údaje shromážděné tímto technickým způsobem třetím osobám.

Subjekt údajů může ukládání souborů cookies naší internetovou stránkou, jak již bylo popsáno výše, kdykoliv zabránit příslušným nastavením používaného internetového prohlížeče, a tím natrvalo vyjádřit svůj nesouhlas s ukládáním cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by zabránilo i tomu, aby Google ukládal cookie na informačně technologickém systému subjektu údajů. Kromě toho je možné soubor cookie již uložený službou Google Analytics kdykoliv smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů dále může vyslovit nesouhlas se shromažďováním údajů vytvořených službou Google Analytics a vztahujících se k použití této internetové stránky a také se zpracováním údajů společností Google a zabránit tomu. Kvůli tomu si musí subjekt údajů stáhnout z odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalovat přídavný doplněk internetového prohlížeče. Tento přídavný doplněk internetového prohlížeče sdělí službě Google Analytics přes JavaScript, že se službě Google Analytics nesmí předávat žádné údaje a informace o návštěvách internetových stránek. Instalace přídavného doplňku internetového prohlížeče je společností Google vyhodnocena jako nesouhlas. Bude-li informačně technologický systém subjektu údajů někdy v budoucnu smazán, formátován nebo nově instalován, bude muset subjekt údajů pro deaktivaci služby Google Analytics znovu nainstalovat přídavný doplněk internetového prohlížeče. Jestliže subjekt údajů nebo jiná osoba, jíž lze přičíst pravomoc, odinstaluje nebo deaktivuje přídavný doplněk internetového prohlížeče, je možné provést novou instalaci nebo opětovnou aktivaci přídavného doplňku internetového prohlížeče.

Shromažďování údajů službou Google Analytics můžete zabránit tím, že kliknete na tento odkaz. Dojde k uložení souboru cookie na principu opt-out, který v budoucnu zabrání shromažďování údajů při vaší návštěvě této webové stránky: Deaktivovat službu Google Analytics

Další informace a platná ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů lze vyvolat na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Bližší vysvětlení o službě Google Analytics najdete na odkazu https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

14. Ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se zapojení a použití služby Google AdWords

Správce integroval na této internetové stránce službu Google AdWords. Google AdWords je služba za účelem internetové reklamy, která dovoluje inzerentům přepínat inzeráty jak ve výsledcích vyhledávače Google, tak i v reklamní síti společnosti Google. Google AdWords umožňuje inzerentům předem stanovit určitá klíčová slova, pomocí nichž se pak inzerát zobrazí ve výsledcích vyhledávače Google výhradně jen tehdy, pokud uživatel vyvolá vyhledávačem výsledek vyhledávání důležitý podle klíčového slova. V reklamní síti Google se inzeráty rozdělují pomocí automatického algoritmu a s přihlédnutím k předem stanoveným klíčovým slovům na tématicky relevantních internetových stránkách.

Provozující společností služeb Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem služby Google AdWords je propagace naší internetové stránky začleněním reklamy důležité z hlediska zájmů na internetových stránkách třetích firem a ve výsledcích vyhledávače Google a začleněním cizí reklamy na naší internetové stránce.

Pokud se subjekt údajů dostane na naši internetovou stránku prostřednictvím inzerátu Google, uloží Google na informačně technologickém systému subjektu údajů tak zvaný konverzní cookie. Co to jsou cookies, bylo již vysvětleno v textu výše. Konverzní cookie ztrácí po třiceti dnech svou platnost a neslouží k identifikaci subjektu údajů. Prostřednictvím konverzního cookie se dovozuje, pakliže mezitím nevypršela platnost tohoto cookie, jestli byly na naší internetové stránce vyvolány určité podstránky, například nákupní košík ze systému e-shopu. Pomocí konverzního cookie můžeme my stejně tak jako Google dovodit, jestli subjekt údajů, který se na naši internetovou stránku dostal přes inzerát AdWords, vygeneroval nějaký obrat, tedy jestli byl uskutečněn nebo stornován nákup zboží.

Údaje a informace shromážděné použitím konverzního cookie používá Google k vypracování statistiky návštěvnosti na našich internetových stránkách. My zase tyto statistiky návštěvnosti využíváme k tomu, abychom zjistili celkový počet uživatelů, kteří na nás byli převedeni přes inzerát AdWords, tedy abychom zjistili úspěch nebo neúspěch příslušného inzerátu AdWords a abychom do budoucna optimalizovali naše inzeráty AdWords. Ani naše společnost, ani jiní inzerenti reklamy služby Google AdWords nedostávají od společnosti Google informace, s jejichž pomocí by mohl být identifikován subjekt údajů.

Pomocí konverzních cookie jsou ukládány osobní informace, například internetové stránky navštívené subjektem údajů. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou tedy osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení využívaného subjektem údajů, předávány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou archivovány společností Google v USA. Google za určitých okolností poskytuje osobní údaje shromážděné tímto technickým způsobem třetím osobám.

Subjekt údajů může ukládání souborů cookies naší internetovou stránkou, jak již bylo popsáno výše, kdykoliv zabránit příslušným nastavením používaného internetového prohlížeče, a tím natrvalo vyjádřit svůj nesouhlas s ukládáním cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google ukládat konverzní cookie na informačně technologickém systému subjektu údajů. Kromě toho je možné soubor cookie již uložený službou Google AdWords kdykoliv smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů dále může odmítnout reklamu společnosti Google uzpůsobenou podle zájmů. Kvůli tomu musí subjekt údajů z každého jím využívaného internetového prohlížeče vyvolat odkaz www.google.de/settings/ads a tam provést požadovaná nastavení.

Další informace a platná ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů lze vyvolat na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

15. Právní důvody zpracování

Čl. 6 I písm. a) GDPR slouží naší společnosti jako právní důvod pro procesy zpracování, při nichž získáváme souhlas pro určitý účel zpracování údajů. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, u níž jednou ze smluvních stran je subjekt údajů, jako je tomu například v procesech zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiného plnění nebo protiplnění, pak platí, že se zpracování opírá o čl. 6 I písm. b) GDPR. To samé platí pro takové procesy zpracování, které jsou nezbytné pro uskutečnění předsmluvních opatření, například u poptávek na naše produkty nebo plnění. Pokud naše společnost podléhá právní povinnosti, na základě které existuje nutnost zpracovávat osobní údaje, jako je tomu například za účelem plnění daňových povinností, pak platí, že se zpracování opírá o čl. 6 I písm. c) GDPR. V ojedinělých případech může vyvstat nutnost zpracovávat osobní údaje za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například tehdy, pokud by byl návštěvník v našem podniku zraněn a následně poté by musely být lékaři, nemocnici nebo jiné třetí osobě poskytnuty údaje o něm jako jeho jméno, věk, údaje o jeho zdravotní pojišťovně nebo jiné životně důležité informace. Pak by bylo zpracování založeno na čl. 6 I písm. d) GDPR. Nakonec by se mohly procesy zpracování opírat o čl. 6 I písm. f) GDPR. Na tomto právním důvodu jsou založeny procesy zpracování, které nejsou evidovány žádným ze shora uvedených právních důvodů, kdy je zpracování nutné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí osoby, pakliže nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů. Tyto procesy zpracování jsou nám dovoleny zejména proto, protože byly zvlášť zmíněny evropským zákonodárcem. Ten zastával do té míry názor, že oprávněný zájem by mohl být akceptován v případě, že subjekt údajů je zákazníkem správce (odůvodnění 47 věta 2 GDPR).

16. Oprávněné zájmy na zpracování, které jsou sledovány správcem nebo třetí osobou

Pokud se zpracování osobních údajů opírá o článek 6 I písm. f) GDPR, je naším oprávněným zájmem uskutečnění naší obchodní činnosti ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

17. Doba, po kterou jsou ukládány osobní údaje

Kritériem pro dobu uložení osobních údajů je příslušná zákonná lhůta pro jejich archivaci. Po uplynutí této lhůty jsou příslušné údaje pravidelně mazány, pakliže již neexistuje nutnost jejich zpracování pro plnění smlouvy nebo navázání smluvního vztahu.

18. Zákonné nebo smluvní předpisy pro poskytnutí osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné následky neposkytnutí údajů

Vysvětlíme vám, že poskytnutí osobních údajů je zčásti předepsáno zákonem (např. daňové předpisy) nebo může vyplývat ze smluvních ustanovení (např. údaje o smluvním partnerovi). Někdy se může stát, že bude pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které budeme muset následně poté zpracovávat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje v případě, že s ním naše společnost uzavírá smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by vedlo k tomu, že by smlouva se subjektem údajů nemohla být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů se tento musí nejdříve obrátit na některého z našich pracovníků. Náš pracovník vysvětlí subjektu údajů jednotlivě, jestli je poskytnutí osobních údajů předepsáno ze zákona nebo smlouvou, anebo jestli je nezbytné pro uzavření smlouvy, jestli existuje povinnost poskytnout osobní údaje, a jaké následky by mělo neposkytnutí osobních údajů.

19. Existence automatizovaného hledání řešení

Protože jsme firma, která si je vědoma své odpovědnosti, zříkáme se automatizovaného hledání řešení neboli profilování.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vypracováno generátorem prohlášení o ochraně osobních údajů osoby pověřené ochranou osobních údajů ve spolupráci se společností RC GmbH a právními zástupci na Filesharing z WBS-LAW.