Oświadczenie o ochronie danych

Cieszymy się z powodu Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególne znaczenie dla zarządu Kopf Holding GmbH. Korzystanie ze stron internetowych firmy Kopf Holding GmbH jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. W przypadku, gdy podmiot danych zechce skorzystać z usług specjalnych naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być wymagane przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do procesu przetwarzania, z reguły wymagamy zgody podmiotu danych.

Przetwarzanie danych osobowych, jak na przykład: imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi Kopf Holding GmbH. Za pomocą niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych nasza firma chce poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto za pomocą niniejszego Oświadczenia podmioty danych są uświadomione w zakresie swoich praw.

Jako jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych Kopf Holding GmbH wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą mieć na ogół luki w zabezpieczeniach i dlatego absolutna ochrona nie może być zagwarantowana. Z tego względu każdy podmiot danych może przekazać nam dane osobowe w sposób alternatywny, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych osobowych Kopf Holding GmbH opiera się na pojęciach stosowanych przez prawodawców europejskich dyrektyw i rozporządzeń w zakresie przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO]. Nasza polityka prywatności powinna być czytelna i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów oraz partnerów biznesowych. Chcielibyśmy zacząć od wyjaśnienia zastosowanej terminologii.

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych stosujemy m. in. następujące pojęcia:

a)     Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „podmiotem danych”). Za możliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę fizyczną, która może być zidentyfikowana w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności poprzez przyporządkowania do identyfikatora jakim jest nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub poprzez jedną lub większą ilość cech szczególnych, będących wyrazem fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

b) Podmiot danych

Osoba, której dotyczą dane jest zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych.

c)    Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza każdy proces lub serię procesów z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur lub bez ich udziału, związanych z danymi osobowymi. Należą do nich: zbieranie, gromadzenie, organizowanie, segregacja, zapisywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, odczytywanie, sprawdzanie, używanie; ujawnienie poprzez przekazanie, rozpowszechnienie lub inną formę dostarczenia, porównania lub powiązania, ograniczenia, usunięcia lub zniszczenia danych.

d)    Ograniczenie przetwarzania

Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczenie zapisanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e)    Profilowanie

Profilowanie to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy oraz przewidywania aspektów odnoszących się do: wydajności pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, rzetelności, zachowania, miejsca pobytu lub przeniesienia tej osoby fizycznej.

f)     Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do określonego podmiotu danych bez podania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

g)    Osoba odpowiedzialna lub administrator danych

Osobą odpowiedzialną lub administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inna jednostka, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i środki tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, administrator lub określone kryteria jego powołania mogą być przewidziane w prawie unijnym lub państw członkowskich.

h)    Podmiot przetwarzający

Podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inna jednostka, która przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora.

i)      Odbiorca

Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inna jednostka, której dane osobowe są ujawniane, bez względu na to, czy jest osobą trzecią, czy też nie. Organy, które w ramach określonego zadania dochodzeniowego mogą otrzymywać dane osobowe zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców.

j)      Osoba trzecia

Osobą trzecią jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inna jednostka poza podmiotem danych, administratorem, podmiotem przetwarzającym oraz osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednią odpowiedzialnością administratora lub podmiotu przetwarzającego.

k)    Zgoda

Zgoda stanowi każdy przejaw woli podmiotu danych, który jest oddany w określonym przypadku dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, za pomocą którego podmiot danych wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora danych

Administrator danych, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów dotyczących ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych postanowień o charakterze ochrony danych, to:

Kopf Holding GmbH
Heinkelstraße, 25
73230 Kirchheim/Teck
Niemcy
Nr telefonu: +49 (0) 7021 / 97 55-50
E-mail: info@zinkpower.com
Strona internetowa: www.zinkpower.com

Nasz Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem: datenschutz@zinkpower.com lub adresem pocztowym z dopiskiem: „der Datenschutzbeauftragte” [Inspektor Ochrony Danych Osobowych].

3. Cookies

Strony internetowe należące do Kopf Holding GmbH wykorzystują pliki cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Liczne strony internetowe oraz serwery wykorzystują pliki cookies. Wiele plików cookies zawiera tzw. cookie ID. Cookie ID to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, dzięki któremu strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane witryny i serwery mogą odróżniać indywidualną przeglądarkę podmiotu danych od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przez unikalny identyfikator pliku cookie.

Za pomocą plików cookie Kopf Holding GmbH może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane na potrzeby użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej strony. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej witryny. Użytkownik strony internetowej wykorzystującej pliki cookie nie musi, na przykład ponownie wprowadzać swoich danych uwierzytelniających za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ są one przejmowane za pośrednictwem strony internetowej i pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika. Kolejnym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Za pomocą pliku cookie sklep online zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Podmiot danych może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i w związku z tym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można usunąć w każdej chwili za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich powszechnie stosowanych przeglądarkach internetowych. Jeśli podmiot danych dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Pobieranie ogólnych danych oraz informacji

Strona internetowa Kopf Holding GmbH zbiera podczas każdych jej odwiedzin przez podmiot danych lub zautomatyzowany system serię ogólnych danych oraz informacji. Te ogólne dane oraz informacje są przechowywane w plikach typu log serwera. Zapisywane mogą być następujące elementy: (1) stosowane typy i wersje wyszukiwarek (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu trafia na naszą stronę internetową (tzw. refferer), (4) podstrony, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane oraz informacje wykorzystywane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Podczas korzystania z tych ogólnych danych oraz informacji, Kopf Holding GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są bardziej wymagane po to, aby: (1) właściwie dostarczać treści naszej strony internetowej, (2) optymalizować treści naszej strony internetowej i jej reklamowania, (3) zapewnić długotrwałe funkcjonowanie naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, oraz (4) zapewnić organom ścigania informacje niezbędne do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te anonimowo uzyskane dane oraz informacje są statystycznie oceniane przez Kopf Holding GmbH w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie w celu ostatecznego zapewnienia najlepszego możliwego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików log serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez podmiot danych.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Podmiot danych ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora danych, podając dane osobowe. To, jakie dane osobowe są przekazywane administratorowi danych wynika z obecnej maski wprowadzania danych, stosowanej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez podmiot danych są gromadzone i zapisywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora i do jego własnych celów. Administrator danych może zlecać przekazywanie jednemu lub wielu podmiotom przetwarzającym, np. usługodawcom pakietów, przypisane mu dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Podczas rejestracji na stronie internetowej administratora, zapisywany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) podmiotu danych, data i godzina rejestracji. Zapis tych danych odbywa się na podstawie założenia, że tylko tak można zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług, a dane te w razie potrzeby umożliwiają wyjaśnienie popełnionych czynów karalnych. W związku z tym zapis tych danych jest wymagany do zabezpieczenia administratora. Zasadniczo przekazywanie tych danych osobom trzecim nie ma miejsca, o ile nie ma prawnego obowiązku przekazania lub ujawnienia ich organom ścigania.

Rejestracja podmiotu danych, który dobrowolnie podaje dane osobowe służy administratorowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych do oferowania podmiotowi danych treści oraz usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w dowolnej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie je usunąć z bazy danych administratora.

Administrator w każdej chwili na żądanie udostępnia każdemu podmiotowi danych informacje dotyczące tego, które dane osobowe dotyczące podmiotu danych są zapisane. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie podmiotu danych, o ile na przeszkodzie nie stoją ustawowe wymogi dotyczące przechowywania. Wszyscy pracownicy administratora są w tym zakresie dostępni podmiotowi danych jako osoby kontaktowe.

6. Subskrypcja naszego newslettera

Na stronie Kopf Holding GmbH użytkownicy mają możliwość zapisania się do newslettera naszej firmy. Dane przekazywane administratorowi przy subskrypcji newslettera są zależne od stosowanej w tym celu maski wprowadzania danych.

Za pośrednictwem newslettera Kopf Holding GmbH w regularnych odstępach czasu informuje swoich klientów i partnerów biznesowych o ofertach firmy. Newsletter naszej firmy może otrzymać tylko podmiot danych, jeśli (1) dysponuje on ważnym adresem e-mail oraz (2) zarejestruje się do otrzymywania newslettera. Ze względów prawnych na adres e-mail podmiotu danych jednorazowo zostanie wysłana potwierdzająca wiadomość e-mail w celu wysłania biuletynu w procedurze subskrypcji z potwierdzeniem. Ta potwierdzająca wiadomość e-mail służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail, jako podmiot danych autoryzował otrzymywanie newslettera.

Podczas rejestracji do newslettera, dokonujemy również zapisu adresu IP systemu komputerowego przypisanego przez dostawcę usług internetowych (ISP) używanego przez podmiot danych w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby zrozumieć (możliwe) niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail podmiotu danych w późniejszym terminie, a zatem służy jako prawne zabezpieczenie dla administratora.

Dane osobowe zebrane w związku z rejestracją do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto, subskrybenci newslettera mogą zostać powiadomieni pocztą elektroniczną, jeżeli jest to konieczne do obsługi usługi newslettera lub związanej z nią rejestracją, tak jak w przypadku zmian w ofercie newslettera lub zmian technicznych. Przekazywanie danych osobowych zebranych w ramach usługi newslettera osobom trzecim nie ma miejsca. Subskrypcja naszego newslettera może zostać zakończona przez osobę zainteresowaną w dowolnym momencie. Zgoda na zapis danych osobowych przekazanych nam przez podmiot w celu subskrypcji newslettera może zostać w dowolnym momencie odwołana. W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link służący do odwołania zgody. Możliwe jest ponadto anulowanie subskrypcji newslettera w dowolnym czasie, bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub poprzez poinformowanie go o rezygnacji w inny sposób.

7. Śledzenie newslettera

Newslettery Kopf Holding GmbH zawierają tzw. web beacons. Web beacons jest miniaturową grafiką osadzoną w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML, aby umożliwić rejestrowanie i analizę plików log. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub niepowodzenia internetowych kampanii marketingowych. Dzięki osadzonemu web beacons Kopf Holding GmbH może wykryć, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez podmiot danych oraz, które z linków zawartych w wiadomości e-mail zostały aktywowane przez podmiot danych.

Takie dane osobowe gromadzone za pomocą zawartych w newsletterach web beacons są zapisywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji dostarczania newslettera i lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań podmiotu danych. Te dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim. Podmioty danych mają w każdej chwili prawo do odwołania oddzielnej deklaracji zgody wydanej w procedurze subskrypcji z potwierdzeniem. Po odwołaniu dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. Wyrejestrowanie subskrypcji newslettera jest automatycznie interpretowane Kopf Holding GmbH jako odwołanie.

8. Możliwość kontaktu za pomocą strony internetowej

Ze względu na przepisy prawne strona internetowa Kopf Holding GmbH zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli podmiot danych skontaktuje się z administratorem danych pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez podmiot danych zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe, dobrowolnie przekazywane przez podmiot danych do przetwarzania przez administratora są zapisane w celu opracowania lub kontaktu z podmiotem danych. Nie przekazuje się tych danych osobowych osobom trzecim.

9. Przetwarzanie danych osobowych w relacjach biznesowych

Przetwarzamy dane osobowe osób kontaktowych naszych partnerów biznesowych (na przykład dostawców i klientów) w celu prowadzenia relacji biznesowych, a także w celu spełnienia wymagań prawnych. Przetwarzanie opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (naszym uzasadnionym interesem jest komunikacja z osobami kontaktowymi klienta). Przetwarzanie odbywa się w dalszej kolejności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w przypadkach, w których możemy być prawnie zobowiązani do przechowywania danych osobowych, np. w sprawach podatkowych i handlowych. Dane te przetwarzamy również w naszych systemach informatycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (naszym uzasadnionym interesem jest uproszczona dbałość o relacje z klientem, a także nawiązanie kontaktu).

10. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i zapisuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu zapisu lub, w zależności od przypadku przewidzianego przez europejskie dyrektywy lub rozporządzenia lub przez jakiegokolwiek innego prawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania straci ważność lub upłynie okres przechowywania określony w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich lub określony przez jakikolwiek inny właściwy organ ustawodawczy, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

11. Prawa podmiotów danych

a)    Prawo do potwierdzenia

Zgodnie z decyzją europejskiego organu ustawodawczego każdy podmiot danych ma prawo do wymagania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może skontaktować się z pracownikiem administratora w dowolnym momencie.

b)    Prawo do informacji

Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, zgodnie z decyzją europejskiego organu ustawodawczego, do bezpłatnego uzyskania od administratora danych informacji na temat jego zapisanych danych osobowych oraz do otrzymania kopii tej informacji. Ponadto europejski organ ustawodawczy przyznał podmiotowi danych prawo do następujących informacji:

o   cele przetwarzania

o   kategorie przetwarzanych danych osobowych

o   odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub które mają dopiero zostać ujawnione, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym

o   jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

o   istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących go lub ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

o   istnienie prawa do złożenia skargi w organie nadzorującym

o   w przypadku, gdy dane osobowe nie są otrzymane od podmiotu danych: Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych

o   istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO], oraz — przynajmniej w tych przypadkach — istnienia istotnych informacji na temat logiki i zakresu oraz zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na podmiot danych

Ponadto podmiot danych ma prawo dostępu do informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku podmiot danych ma prawo uzyskać informacje o odpowiednich gwarancjach związanych z przekazywaniem danych.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do informacji, może skontaktować się z pracownikiem administratora w dowolnym momencie.

c)    Prawo do sprostowania

Każdy podmiot danych, którego dotyczy ich przetwarzanie ma prawo przyznane przez europejski organ ustawodawczy do żądania natychmiastowej korekty niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą. Ponadto podmiot danych ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może skontaktować się z pracownikiem administratora w dowolnym momencie.

d)    Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie, ma prawo przyznane przez europejski organ ustawodawczy, aby zażądać od administratora natychmiastowego usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, pod warunkiem, że spełniony jest jeden z następujących powodów, a przetwarzanie nie jest wymagane:

o   Dane osobowe zostały zebrane w takich celach, do których nie są już potrzebne lub przetworzone do niepotrzebnych celów.

o   Podmiot danych odwołuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO] lub art. 9 ust. 2 litera a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO], oraz nie istnieje alternatywna podstawa prawna do przetwarzania danych.

o   Zgodnie z art. 21. ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO] podmiot danych składa sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO].

o   Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

o   Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub kraju członkowskiego, któremu podlega administrator.

o   Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych zgodnie z art. 8. ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO].

Jeżeli jedna z powyższych przyczyn jest spełniona, a podmiot danych chce rozpocząć usuwanie danych osobowych zapisanych przez Kopf Holding GmbH, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora. Pracownik Kopf Holding GmbH zadba o to, by żądanie usunięcia zostało natychmiast spełnione.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Kopf Holding GmbH, a nasza firma jest odpowiedzialna za usunięcie danych osobowych jako administrator zgodnie z art. 17 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO], Kopf Holding GmbH podejmuje odpowiednie działania, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, również o charakterze technicznym, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że podmiot danych zażądał usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii lub replik, jeżeli przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownik Kopf Holding GmbH zleci konieczne kroki w indywidualnym przypadku.

e)    Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie ma prawo, przyznane przez europejski organ ustawodawczy, do wymagania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jeden z następujących warunków:

o   Poprawność danych osobowych jest kwestionowana przez podmiot danych przez pewien okres, który umożliwia administratorowi weryfikację poprawności danych osobowych.

o   Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, podmiot danych odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.

o   Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale podmiot danych wymaga ich do wysuwania roszczeń, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

o   Podmiot danych ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21. ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO] i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora są ważniejsze od interesów podmiotu danych.

Jeżeli jedna z powyższych przyczyn jest spełniona, a podmiot danych chce rozpocząć usuwanie danych osobowych zapisanych przez Kopf Holding GmbH, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora. Pracownik Kopf Holding GmbH zleci ograniczenie przetwarzania danych.

f)     Prawo do przenoszenia danych

Każdy podmiot danych, którego dotyczy ich przetwarzanie ma prawo przyznane przez europejski organ ustawodawczy, do otrzymania danych osobowych dostarczonych administratorowi w uporządkowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Ma on ponadto prawo do przekazywania tych danych innemu administratorowi bez utrudnień ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem że przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO] lub w art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO] lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO] i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania użyteczności publicznej lub zadania władz publicznych; które zostało przekazane administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO], podmiot danych, ma prawo do tego, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i nie ma to wpływu na prawa i wolności innych osób.

Aby dochodzić prawa do przenoszenia danych, podmiot danych może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Kopf Holding GmbH.

G)    Prawo do sprzeciwu

Każdy podmiot danych, którego dotyczy ich przetwarzanie ma prawo przyznane przez europejski organ ustawodawczy do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w każdym momencie z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO]. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

W przypadku sprzeciwu Kopf Holding GmbH zaprzestaje przetwarzania danych osobowych, chyba że udowodnimy, że istnieją istotne powody, dla których przetwarzanie przewyższa interesy, prawa i wolności podmiotu danych, lub że przetwarzanie służy wysunięciu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli Kopf Holding GmbH przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia bezpośredniej korespondencji, podmiot danych ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu takiej reklamy. Zasada ta dotyczy również profilowania, jeżeli wiąże się z bezpośrednią reklamą. Jeżeli podmiot danych wyraża sprzeciw wobec Kopf Holding GmbH w zakresie reklamy bezpośredniej, Kopf Holding GmbH nie będzie przetwarzał danych osobowych do tych celów.

Ponadto podmiot danych ma prawo, z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 par. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO], chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia zadania leżącego w interesie publicznym.

Aby dochodzić prawa do sprzeciwu, podmiot danych może w każdej chwili bezpośrednio zwrócić się do każdego pracownika Kopf Holding GmbH lub innego pracownika. Podmiot danych może również skorzystać z wykonania prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od Dyrektywy 2002/58/WE.

h)    Automatyczne decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każdy podmiot danych, którego dotyczy ich przetwarzanie ma prawo przyznane przez europejski organ ustawodawczy do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywiera na nią skutek prawny lub w podobny sposób znacząco go narusza; jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych lub (2) jest dozwolona przez ustawodawstwo Unii Europejskiej lub państw członkowskich, któremu podlega administrator, a ustawodawstwo to przewiduje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu danych, lub (3) za wyraźną zgodą podmiotu danych.

Jeżeli decyzja (1) jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem lub (2) jest wykonana za wyraźną zgodą podmiotu danych, Kopf Holding GmbH podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów podmiotu danych, w tym przynajmniej prawo do uzyskania interwencji osoby z strony administratora danych, do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania decyzji.

Jeżeli podmiot danych chce domagać się praw odnoszących się do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, może skontaktować się z pracownikiem administratora w dowolnym momencie.

i)      Prawo do cofnięcia zgody na potrzeby ochrony danych osobowych

Każdy podmiot danych, którego dotyczy ich przetwarzanie ma prawo przyznane przez europejski organ ustawodawczy do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli podmiot danych chce domagać się swojego prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, może skontaktować się z pracownikiem administratora w dowolnym momencie.

12. Ochrona danych w dokumentach aplikacyjnych i procesie rekrutacji

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu przetworzenia ich do procesu aplikacji. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dzieje się tak w szczególności w przypadku, gdy kandydat przedkłada administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne za pomocą środków elektronicznych, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej. Jeżeli administrator zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane do celów stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli ze strony administratora danych nie zostanie zawarta żadna umowa o pracę z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po ogłoszeniu decyzji o odrzuceniu, chyba że usunięcie wykluczy inne uzasadnione interesy administratora. Do innych uzasadnionych interesów w tym sensie należy na przykład ciężar dowodu w ramach procedury na mocy ogólnej stawy o równym traktowaniu [AGG].

13. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie użycia i zastosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator danych zintegrował na tej stronie narzędzie Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza sieci to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witryny. Usługa analizy sieci m. in. zbiera dane, dotyczące tego z jakiej strony internetowej podmiot danych trafił na określoną stronę internetową (tzw. referrer), po które podstrony strony internetowej sięga oraz jak często i jak długo dana podstrona była oglądana. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści reklam internetowych.

Firma obsługująca narzędzie Google Analytics to: Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

W zakresie analizy sieci Google Analytics administrator korzysta z dodatku „_gat._anonymizeIp”. Za pomocą tego dodatku adresy IP dostępu do Internetu podmiotu danych zostaną skrócone i zanonimizowane przez Google, jeśli dostęp do naszej witryny pochodzi od państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub od innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem narzędzia Google Analytics jest analiza przepływów użytkowników w naszej witrynie. Google korzysta między innymi z danych oraz informacji uzyskanych w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania dla nas raportów online przedstawiających działania na naszych stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny.

Google Analytics wykorzystuje plik cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Istotę plików cookies wyjaśniono powyżej. Ustawienie pliku cookie umożliwia Google analizę używania naszej strony internetowej. Każda aktywacja jednej z zakładek niniejszej strony internetowej obsługiwanej przez administratora, na której zintegrowano narzędzie Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie inicjowana przez odpowiedni komponent Google Analytics, aby przesłać dane do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google poznaje dane osobowe, takie jak: adres IP podmiotu danych, które służą między innymi Google do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do rozliczania prowizji.

Plik cookie przechowuje informacje umożliwiające identyfikację osób, takie jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp, oraz częstotliwość odwiedzin strony przez podmiot danych. Każde odwiedziny naszej strony internetowej sprawiają iż, dane osobowe podmiotu danych w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta podmiot, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może w pewnych warunkach przekazywać takie dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Podmiot danych może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak opisano powyżej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i w związku z tym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto podmiot danych ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics i zapobiegania ich gromadzeniu w związku z korzystaniem z tej witryny i przetwarzania tych danych przez Google. W tym celu podmiot danych musi pobrać oraz zainstalować dodatek do przeglądarki znajdujący się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane ani informacje o odwiedzinach strony internetowej nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeciw. Jeśli system informatyczny podmiotu danych zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, podmiot danych musi ponownie zainstalować dodatek przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub wyłączony przez osobę, której dane dotyczą, lub dowolną inną osobę znajdującą się w jej obszarze wykonalności, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne aktywowanie dodatku przeglądarki.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik rezygnacji z cookie, który uniemożliwi zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny: dezaktywuj Google Analytics

Dodatkowe informacje i politykę prywatności Google można znaleźć na stroniehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz pod http://www.google.com/analytics/terms/de.html . Bardziej szczegółowe informacje na temat narzędzie Google Analytics znajdują się pod: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ .

14. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania Google-AdWords

Administrator danych zintegrował na tej stronie narzędzie Google-AdWords. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom uruchamianie zarówno wyników wyszukiwania Google, jak i sieci Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy wstępnie ustawić słowa kluczowe, które będą wyświetlać reklamę w wynikach wyszukiwania Google, tylko wtedy, gdy wyszukiwarka uzyska wynik wyszukiwania odnoszący się do słowa kluczowego. W sieci reklam Google ogłoszenia są rozprowadzane na stronach internetowych tematycznych za pomocą automatycznego algorytmu i zgodnie ze zdefiniowanymi słowami kluczowymi.

Firma obsługująca narzędzie Google AdWords to: Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem narzędzia Google AdWords jest promowanie naszej witryny internetowej poprzez wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach na stronach internetowych przedsiębiorstw osób trzecich oraz w wynikach wyszukiwarki Google i wyświetlanie obcych reklam w naszej witrynie.

Jeśli podmiot danych trafi do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google, tak zwany plik conversion cookie będzie przechowywany przez Google w systemie technologii informatycznych Google. Istotę plików cookies wyjaśniono powyżej. Plik conversion cookie traci ważność po trzydziestu dniach i nie służy identyfikacji podmiotu danych. Za pomocą pliku conversion cookie, jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, można uzyskać informacje o odwiedzaniu niektórych podstron na naszej stronie internetowej, takich jak koszyk z systemu sklepu internetowego. Plik conversion cookie pozwala zarówno nam, jak i Google zrozumieć, czy podmiot danych, który trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, generował przychody, tj. dokonał lub anulował zakup.

Dane oraz informacje zebrane za pomocą pliku conversion cookie są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Te statystyki odwiedzin są następnie wykorzystywane przez nas w celu określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas wysłani za pośrednictwem reklam AdWords, w celu ustalenia sukcesu lub niepowodzenia każdej reklamy AdWords i zoptymalizowania naszych reklam AdWords na przyszłość. Ani nasza firma, ani żaden inny reklamodawca Google AdWords nie otrzymuje żadnych informacji od Google, które mogłyby zidentyfikować podmiot danych.

Plik conversion cookie przechowuje informacje umożliwiające identyfikację osób, takie jak strony internetowe odwiedzane przez podmiot danych. Każde odwiedziny naszej strony internetowej sprawiają iż, dane osobowe podmiotu danych w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta podmiot, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może w pewnych warunkach przekazywać takie dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Podmiot danych może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak opisano powyżej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i w związku z tym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie pliku conversion cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Ponadto plik cookie już ustawiony przez AdWords może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto podmiot danych ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach Google. W tym celu podmiot danych musi aktywować link: www.google.de/settings/ads z każdej z używanych przez siebie przeglądarek internetowych i wprowadzić tam żądane ustawienia.

Dodatkowe informacje i politykę prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

15. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO] służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych, tak jak ma to miejsce na przykład w operacjach przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi lub wynagrodzenia, przetwarzanie opiera się na: art. 6 I lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO]. Ta sama zasada dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania działań poprzedzających umowę, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO]. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony interesów niezbędnych do życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład, gdyby odwiedzający nasz zakład został ranny, a jego nazwisko, wiek, ubezpieczenie zdrowotne lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie danych opierałoby się na art. 6 I lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO]. Wreszcie przetwarzanie danych może opierać się na art. 6 I lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO]. Na tej podstawie prawnej, operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, są wymagane, jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, chyba że przeważają interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności podmiotu danych. Takie operacje przetwarzania są nam szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejski organ ustawodawczy. W tym względzie uznał, że uzasadniony interes mógłby zostać przyjęty, gdyby podmiot danych był klientem administratora danych (okoliczność 47 zdanie 2, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO]).

16. Upoważnione interesy w przetwarzaniu, które są realizowane przez administratora lub osobę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych oparte jest na art. 6 I lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [DS-GVO] jest naszym uzasadnionym interesem w prowadzeniu naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników oraz akcjonariuszy.

17. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium dotyczącym czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeżeli nie będą konieczne do spełnienia warunków umowy lub jej zawarcia.

18. Przepisy prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek podmiotu danych w zakresie dostarczenia danych osobowych; możliwe konsekwencje niedostarczenia

Wyjaśniliśmy Państwu, iż podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z ustaleń umownych (takich jak dane kontrahenta). Czasami do zawarcia umowy musi być konieczne dostarczenie nam danych osobowych podmiotu danych, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Podmiot danych jest na przykład zobowiązany do podania nam dane osobowe, gdy nasza firma zawiera z nim umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z daną osobą nie mogła zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę zainteresowaną dana osoba musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje podmiot danych w każdym indywidualnym przypadku, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych i konsekwencji braku dostarczenia danych osobowych.

19.  Automatyczne podejmowanie decyzji

Jako odpowiedzialna firma powstrzymujemy się od automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych zostało sporządzone za pomocą generatora oświadczeń o ochronie danych osobowych przez specjalistę ds. ochrony danych osobowych we współpracy z RC GmbH i sporządzono przez adwokatów Filesharing z WBS-LAW.