Databeskyttelseserklæring

Vi glæder os over, at du er interesseret i vores virksomhed. Databeskyttelse prioriteres meget højt hos Kopf Holding GmbHs ledelse. Det er generelt muligt at bruge Kopf Holding GmbHs internetsider uden personoplysninger. Det kan dog være nødvendigt at behandle personoplysninger, såfremt man vil bruge særlige ydelser via vores hjemmeside. Hvis en behandling af personoplysninger er nødvendigt og der ikke findes et retsgrundlag herfor, indhenter vi generelt samtykke hos den registrerede.

Behandlingen af personoplysninger, som f.eks. navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer af en registreret, udføres altid i henhold til persondataforordningen og i overensstemmelse med de for Kopf Holding GmbH i det respektive land gældende databeskyttelsesregler. Med denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de af os indsamlede, anvendte og behandlede personoplysninger. Desuden informeres de registrerede via denne databeskyttelseserklæring om deres rettigheder.

Kopf Holding GmbH har som dataansvarlig implementeret talrige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, for at garantere en fuldstændig beskyttelse af de personoplysninger, der behandles via denne hjemmeside. Dag kan internetbaseret dataoverførsel generelt have huller, således at der ikke kan garanteres en absolut beskyttelse. Derfor må enhver registreret selv vælge, at overføre personoplysninger til os på anden måde, f.eks. telefonisk.

1. Definitioner

Kopf Holding GmbHs databeskyttelseserklæring baserer på de begreber, som blev anvendt af den europæiske lovgiver ved udstedelse af persondataforordningen (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være nemt at læse og forstå for både offentligheden, vores kunder og samarbejdspartnere. For at garantere dette, vil vi forud forklare de anvendte begreber.

Vi anvender i denne databeskyttelseserklæring blandt andet følgende begreber:

a)     a) Personoplysninger

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (efterfølgende "den registrerede"). Ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

b)    Den registrerede

Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige.

c)    Behandling

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

d)    Begrænsning af behandling

Begrænsning af behandling er mærkning af opbevarede personoplysninger med den hensigt at begrænse fremtidig behandling af disse oplysninger.

e)    Profilering

Profilering er enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, geografisk position eller bevægelser.

f)    Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandlingen af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af supplerende oplysninger, forudsat at sådanne supplerende oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person

g)    Dataansvarlig

Den dataansvarlige er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Hvis formålene og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelse af denne fastsættes i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret

h)   Databehandler

Databehandler er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne

i)      Modtager

Modtager er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, hvortil personoplysninger videregives, uanset om det er en tredjemand eller ej. Offentlige myndigheder, som vil kunne få meddelt personoplysninger som led i en isoleret forespørgsel i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, anses dog ikke for modtagere.

j)    Tredjemand

Tredjemand er en anden fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed eller institution eller ethvert andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed, der er beføjet til at behandle personoplysninger

k)    Samtykke

Samtykke er enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling

2. Den dataansvarliges navn og adresse

Dataansvarlig i henhold til persondataforordningen, andre i medlemsstaterne i den Europæiske Union gældende databeskyttelseslove eller andre bestemmelser med databeskyttelsesmæssig karakter er:

Kopf Holding GmbH
Heinkelstraße, 25
73230 Kirchheim/Teck
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 7021 / 97 55-50
E-mail: info@zinkpower.com
Hjemmeside: www.zinkpower.com

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på datenschutz@zinkpower.com eller via vores postadresse rettet til  "databeskyttelsesrådgiveren".

3. Cookies

Kopf Holding GmbHs hjemmesider anvender cookies. Cookies er tekstfiler, som via en internetbrowser bliver gemt på et computersystem.

Talrige hjemmesider og servere anvender cookies. Mange cookies indeholder en såkaldt Cookie-ID. Et cookie-ID en unik identifikationskode af cookien. Den består af en streng, hvormed hjemmesider og servere kan allokeres med den konkrete internetbrowser, hvor cookien blev gemt. Hermed kan de besøgte hjemmesider og servere skelne den registreredes individuelle browser fra andre internetbrowsere, som indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres via det entydige cookie-ID.

Ved brugen af cookies kan Kopf Holding GmbH stille mere brugervenlige ydelser til rådighed for brugerne af denne hjemmeside, som ikke ville være muligt uden cookies.

Ved hjælp af en cookie kan informationer og tilbud på vores hjemmeside optimeres i brugerens ånd. Med cookies kan vi, som allerede beskrevet, genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne genkendelse er, at gøre brugen af vores hjemmeside nemmere for brugerne. Brugeren af en hjemmeside, der anvender cookies, skal f.eks. ikke indtaste sine adgangsdata på ny ved hvert besøg, fordi dette overtages af hjemmesiden og den på brugerens computersystem gemte cookie. Et andet eksempel er cookien i indkøbskurven fra en online-shop. Online-shoppen husker ved hjælp af en cookie de produkter, som kunden har lagt i en virtuel indkøbskurv.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at der sættes cookies af vores hjemmeside gennem en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed gøre indsigelse mod at der sættes cookies Desuden kan allerede gemte cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle gængse internetbrowsere. Hvis den registrerede i den anvendte internetbrowser deaktiverer, at der kan gemmes cookies, kan evt. ikke alle funktioner på vores hjemmeside udnyttes i fuldt omfang.

4. Indsamling af generelle data og informationer

På Kopf Holding GmbHs hjemmeside registreres med hvert besøg af den registrerede eller et automatiseret system en række af generelle data og informationer. Disse generelle data og informationer gemmes i serverens logfiles. Der kan registreres de (1) anvendte browsertyper og versioner, (2) det af systemet anvendte styresystem, (3) den hjemmeside, hvorfra et indsamlende system kommer til vores hjemmeside (såkaldte referrere), (4) de underhjemmesider, som styres af et indsamlende system på vores hjemmeside, (5) dato og klokkeslæt, hvornår vores hjemmeside besøges, (6) en internet-protokol-adresse (IP-adresse), (7) internet-service-provideren af det indsamlende systems og (8) andre lignende data og informationer, som anvendes til at afværge farer, hvis vores informationsteknologiske systemer skulle blive angrebet.

Ved brugen af disse generelle data og informationer drager Kopf Holding GmbH ingen slutninger om den registrerede. Disse informationer er tværtimod nødvendige, for (1) at kunne udlevere indholdene på vores hjemmeside korrekt, (2) at optimere indholdene på vores hjemmeside samt reklamen for denne, (3) at sørge for vedvarende funktionsdygtighed af vores informationsteknologiske systemer og teknikken af vores hjemmeside samt (4) for at kunne stille de nødvendige informationer til rådighed for påtalemyndighederne i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og informationer bliver af Kopf Holding GmbH derfor på den ene side behandlet statistisk og desuden med det formål, at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed, for i sidste ende at sørge for et optimalt beskyttelsesniveau til de af os behandlede personoplysninger. De anonyme data i server-logfilerne gemmes adskilt fra alle af den registrerede givne personoplysninger.

5. Registrering på vores hjemmeside

Den registrerede kan registrere sig på den dataansvarliges hjemmeside ved at meddele personoplysninger. Hvilke personoplysninger herved overføres til den dataansvarlige, fremgår af den pågældende indtastningsmaske, som anvendes til registrering. De af den registrerede indtastede personoplysninger indsamles og lages udelukkende til internt brug hos den dataansvarlige og til egne formål. Den dataansvarlige kan give disse data videre til en eller flere databehandlere, for eksempel en pakkeservice, som ligeledes udelukkende anvender personoplysningerne til internt brug, som henregnes til den dataansvarlige.

Ved en registrering på den dataansvarliges hjemmeside lagres desuden de af den registreredes internet-service-provider (ISP) tildelte IP-adresse, dato samt klokkeslæt for registreringen. Disse data lagres på baggrund af, at der kun på denne måde kan forhindres et misbrug af vores services, og disse data om nødvendigt gør det muligt at opklare strafbare forhold. Derfor er det for den dataansvarliges sikkerhed nødvendigt at lagre disse data. Disse data videregives generelt ikke til tredjemand, såfremt der ikke er en lovbestemt pligt til at give dem videre eller videregivelsen anvendes til at opklare strafbare forhold.

Den dataansvarlige anvender registreringen af den registrerede med frivillig meddelelse af personoplysningerne til at tilbyde den registrerede indhold eller ydelser, som på grund af sagens natur kun kan tilbydes registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid selv bestemme, om de ved registrering indtastede personoplysninger skal ændres eller helt skal slettes fra databasen hos den dataansvarlige.

Den dataansvarlige meddeler hver registreret til enhver tid på forespørgsel informationer om, hvilke personoplysninger af den registrerede der er blevet gemt. Desuden sletter eller berigtiger den dataansvarlige personoplysninger efter den registreredes ønske eller henvisning, såfremt dette ikke berøres af lovbestemte opbevaringspligter. Alle medarbejdere hos den dataansvarlige står i denne forbindelse til rådighed som kontaktperson for den registrerede.

6. Abonnement af vores nyhedsbrev

På Kopf Holding GmbHs hjemmeside kan brugerne abonnere nyhedsbrevet af vores virksomhed. Hvilke personoplysninger der ved bestilling af nyhedsbrevet sendes til den dataansvarlige, fremgår af den hertil anvendte indtastningsmaske.

Kopf Holding GmbH informerer sine kunder og samarbejdspartnere i regelmæssige intervaller via et nyhedsbrev om virksomhedens tilbud. Nyhedsbrevet fra vores virksomhed kan af den registrerede generelt kun modtages, hvis (1) den registrerede har en gyldig e-mail-adresse og (2) den registrerede registrerer sig for modtagelsen af nyhedsbrevet. Ved første registrering til modtagelse af nyhedsbrevet sendes af lovbestemte årsager en bekræftelsesmail med Double-Opt-In-metoden til den registrerede e-mail-adresse. Med denne bekræftelsesmail kontrolleres, om e-mail-adressens ejer som den registrerede har autoriseret modtagelsen af nyhedsbrevet.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet gemmer vi desuden den af internet-service-provideren (ISP) tildelte IP-adresse af den registrerede, det på tidspunktet for tilmeldingen anvendte computersystem samt dato og klokkeslæt for tilmeldingen. Indsamling af dataene er nødvendig, for senere at kunne følge den (eventuelle) misbrug af en registreredes e-mail-adresse og anvendes derfor for at sikre den dataansvarlige juridisk.

De i forbindelse med tilmeldingen til nyhedsbrevet indsamlede personoplysninger anvendes udelukkende til forsendelse af vores nyhedsbrev. Desuden kan nyhedsbrevets abonnenter via e-mail informeres, såfremt dette er nødvendigt for driften af nyhedsbrevservicen eller en desangående registrering er nødvendigt, som dette kan være i tilfælde af ændringer i forbindelse med nyhedsbrevet eller ved ændringer mht. de tekniske forhold. De i forbindelse med nyhedsbrevservicen indsamlede data gives ikke videre til tredjemand. Abonnementet af vores nyhedsbrev kan til enhver tid opsiges af den registrerede. Samtykket til indsamling af personoplysninger, som den registrerede har meddelt os til forsendelsen af nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. I hvert nyhedsbrev findes et tilsvarende link til at kunne tilbagekalde samtykket. Desuden er det muligt, til enhver tid også at framelde nyhedsbrevet på den dataansvarliges hjemmeside eller meddele dette til den dataansvarlige på anden måde.

7. Nyhedsbrev-tracking

Nyhedsbreve fra Kopf Holding GmbH indeholder såkaldte tracking pixel. En tracking pixel er et miniaturbillede, som placeres i sådanne e-mails, som sendes i HTML-format, for at muliggøre en logfil-sporing og en logfil-analyse. Herved kan der gennemføres en statistisk analyse af online-marketing-kampagnens succes eller fiasko. Ved hjælp af den implementerede tracking pixel kan Kopf Holding GmbH detektere, om og hvornår en e-mail blev åbnet af den registrerede og hvilke links i e-mailen den registrerede har fulgt.

Personoplysninger, som indsamles via de i nyhedsbrevene implementerede tracking pixel lagres og analyseres af den dataansvarlige, for at optimere forsendelsen af nyhedsbrevene og tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve endnu bedre til den registreredes interesser. Disse personoplysninger gives ikke videre til tredjemand. Den registrerede er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde den hertil via Double-Opt-In-metoden meddelte særskilte samtykkeerklæring. Efter en tilbagekaldelse vil disse personoplysninger blive slettet af den dataansvarlige. En afmelding fra nyhedsbrevet tydes af Kopf Holding GmbH automatisk som tilbagekaldelse.

8. Kontaktmulighed over hjemmesiden

Hjemmesiden fra Kopf Holding GmbH indeholder på grund af lovbestemmelser oplysninger, som muliggør en hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed samt en direkte kommunikation, som ligeledes omfatter en generel adresse til den såkaldte elektroniske post (e-mail-adresse). Såfremt den registrerede pr. e-mail eller via en kontaktformular tager kontakt til den dataansvarlige, gemmes de af den registrerede overførte persondata automatisk.  Sådanne på frivillig basis af den registrerede til den dataansvarlige overførte personoplysninger lagres til behandling eller til at tage kontakt med den registrerede. Personoplysningerne gives ikke videre til tredjemand.

9. Behandling af personoplysninger ved forretningsforbindelser

Vi behandler personoplysinger fra kontaktpersonerne hos vores samarbejdspartnere (f.eks. leverandører og kunder) til at gennemføre foretningsforbindelsen samt for at opfylde lovbestemte krav.  Behandlingen skar på grundlag af artikel 6 stk. 1 lit. f) GDPR ( vores legitime interesse er kommunikationen med kundens kontaktpersoner). Behandlingen sker desuden på grundlag af artikel 6 stk. 1 lit. c) GDPR, fordi vi skal overholde den retlige forpligtelse, som påhviler os, at gemme personoplysninger, f.eks. ved skatte- eller handelsretlige forhold. Behandlingen i vores IT-systemer sker på grundlag af artikel 6 stk. 1 lit. f) GDPR (vores legitime interesse er nem pleje af kunderelationerne samt kontakt med kunderne).

10. Rutinemæssig sletning eller spærring af personoplysninger

Den dataansvarlige behandler og lagrer personoplysninger af den registrerede kun i den periode, som er nødvendigt for at opnå formålet med lagringen eller såfremt det er blevet bestemt af den europæiske lovgiver eller en anden lovgiver i love eller regler, som den dataansvarlige er underlagt.

Hvis formålet med lagringen bortfalder eller den af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver foreskrevne lagringsperiode er udløbet, spærres eller slettes personoplysningerne rutinemæssigt og iht. de lovbestemte regler.

11. Den registreredes rettigheder

a)    Ret til bekræftelse

Enhver registreret har det af den europæiske lovgiver indrømmede ret til at forlange en bekræftelse fra den dataansvarlige, om der behandles personoplysninger om den registrerede. Hvis den registrerede vil gøre krav på denne ret til bekræftelse, kan den registrerede til enhver tid henvende sig til en medarbejder hos den dataansvarlige.

b)    Indsigtsret

Enhver registeret, som berøres af behandlingen af personoplysninger har den af den europæiske lovgiver indrømmede ret til enhver tid at få gratis oplysninger om de personoplysninger, der er lagret om den registrerede og at få udleveret en kopi af disse oplysninger. Desuden har den europæiske lovgiver indrømmet den registrerede oplysninger om følgende informationer:

o   formålene med behandlingen

o   de berørte kategorier af personoplysninger

o   de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

o   om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum

o   retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling

o   retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

o   hvis personoplysningerne ikke indsamles hos den registrerede: enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede

o   forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4 GDPR, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Desuden har den registrerede ret til at blive underrettet om personoplysningerne blev overført til et tredjeland eller en international organisation. Såfremt dette er tilfældet, har den registrerede ret til at blive underrettet om de fornødne garantier i forbindelse med overførslen.

Hvis den registrerede vil gøre krav på denne indsigtsret, kan den registrerede til enhver tid henvende sig til en medarbejder hos den dataansvarlige.

c)    Ret til berigtigelse

Den registrerede har ret til at få urigtige personoplysninger om sig selv berigtiget af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Desuden har den registrerede har under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

Hvis den registrerede vil gøre krav på denne ret til berigtigelse, kan den registrerede til enhver tid henvende sig til en medarbejder hos den dataansvarlige.

d)    Ret til sletning (retten til at blive glemt)

Den registrerede har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

o   Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.

o   Den registrerede trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.

o   Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 GDPR, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2 GDPR.

o   Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.

o   Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.

o   Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1 GDPR.

Såfremt en af de ovenstående opførte grunde er gældende og den registrerede vil gøre krav på denne ret til berigtigelse, kan den registrerede til enhver tid henvende sig til en medarbejder hos den dataansvarlige. Medarbejderen hos Kopf Holding GmbH vil sørge for, at sletningsanmodningen vil blive udført uden unødig forsinkelse.

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne og i henhold til art. 17 stk. 1 GDPR er forpligtet til at slette personoplysningerne, træffer Kopf Holding GmbH under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger. Medarbejderen hos Kopf Holding GmbH vil i hvert enkelt tilfælde sørge for, at det nødvendige vil blive udført.

e)    Ret til begrænsning af behandling

Den registrerede har ret til fra den dataansvarlige at opnå begrænsning af behandling, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

o   Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede, i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.

o   Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses.

o   Den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

o   Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1 GDPR, i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

Hvis den registrerede vil forlange, at behandlingen af sådanne personoplysninger, som er lagret hos Kopf Holding GmbH, begrænses i medfør af en af de ovenstående forudsætninger, kan den registrerede til enhver tid henvende sig til en medarbejder hos den dataansvarlige.  Medarbejderen hos Kopf Holding GmbH vil i hvert enkelt tilfælde sørge for, at behandlingen begrænses.

f)     Ret til dataportabilitet

Den registrerede har i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig,  og har desuden ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, når behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR, eller artikel 9, stk. 2, litra a) GDPR, eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR, og behandlingen foretages automatisk, såfremt behandlingen ikke er nødvendigt for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Når den registrerede udøver sin ret til dataportabilitet i henhold til art. 20 stk. 1 GDPR, har den registrerede ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt og andre personers rettigheder og friheder ikke påvirkes heraf.

For at gøre sin ret til dataportabilitet gældende, kan den registrerede til enhver tid henvende sig til en medarbejder hos Kopf Holding GmbH.

g)    Ret til indsigelse

Den registrerede har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f) GDPR,   herunder profilering baseret på disse bestemmelser.

Kopf Holding GmbH må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis den registrerede over for Kopf Holding GmbH gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1 GDPR, har den registrerede ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende den pågældende, medmindre behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse.

For at gøre sin ret til indsigelse gældende, kan den registrerede til enhver tid henvende sig til en medarbejder hos Kopf Holding GmbH eller en anden medarbejder. I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan den registrerede udøve sin ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer

h)    Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Den registrerede har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den pågældende, hvis afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser eller (3) er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis afgørelsen er (1) nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig eller (2) er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, gennemfører den dataansvarlige passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste den registreredes ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

Hvis den registrerede vil gøre krav på rettigheder mht. automatiske afgørelser, kan den registrerede til enhver tid henvende sig til en medarbejder hos den dataansvarlige.

i)     Ret til at tilbagekalde samtykke

Den registrerede har til enhver tid ret til at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger.

Hvis den registrerede vil gøre krav på sin ret til at trække sit samtykke tilbage, kan den registrerede til enhver tid henvende sig til en medarbejder hos den dataansvarlige.

12. Databeskyttelse ved ansøgninger og under ansøgningsprocessen

Den dataansvarlige indsamler og behandler ansøgerens personoplysninger for at kunne gennemføre ansøgningsprocessen. Denne behandling kan også ske ad elektronisk vej. Dette er især tilfældet, hvis ansøgeren overfører tilsvarende ansøgningsdokumenter ad elektronisk vej til den dataansvarlige, f.eks. pr. e-mail eller via en webformular på hjemmesiden.  Hvis den dataansvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, så gemmes de overførte data til gennemførsel af ansættelsen under hensyntagen til de lovbestemte regler. Hvis der ikke indgås en ansættelseskontrakt med ansøgeren, så slettes ansøgningsdokumenterne to måneder efter meddelelse af afslaget automatisk, såfremt dette ikke strider imod den dataansvarliges øvrige legitime interesser. Øvrige legitime interesser i dette sammenhæng er f.eks. en dokumentationspligt i en sag vedrørende den tyske lov om ligebehandling (AGG).

13. Databeskyttelsesregler til anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Den dataansvarlige har på denne hjemmeside integreret komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion). Google Analytics er et webanalyseværktøj. Webanalyse er indsamling, behandling og analyse af hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Et webanalyseværktøj indsamler bl.a. data, fra hvilken hjemmeside en registrerede er kommet til en hjemmeside (såkaldte referrere), hvilke af hjemmesidens undersider der besøges eller hvor mange gange og hvor længe besøget på undersiden varer. En webanalyse anvendes overvejende til optimering af en hjemmeside og til pris-ydelses-analyse af internetreklame.

Google-Analytics-komponenten leveres af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den dataansvarlige udvider hjemmesiden til webanalysen via Google Analytics med koden "_gat._anonymizeIp". Ved hjælp af denne udvidelse afkortes og anonymiseres IP-adressen af den registreredes internettilslutning af Google, hvis adgangen til hjemmesiden sker fra en medlemsstat i den Europæiske Union eller andre stater, som er omfattet af traktaten om oprettelse af det europæiske økonomiske fællesskab.

Formålet med Google-Analytics-komponenten er at analysere besøgsaktiviteten på vores hjemmeside. Google anvender de indsamlede data og informationer bl.a. til at analysere brugen af vores hjemmeside, for at udarbejde online-rapporter for os, som viser aktiviteterne på vores hjemmesider og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden.

Google Analytics sætter en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Hvad cookies er blev allerede forklaret foroven. Ved at sætte en cookie kan Google analyser brugen af vores hjemmeside. Hver gang en enkeltside af denne hjemmeside, som ejes af den dataansvarlige og hvor der blev implementeret en Google-Analytics-komponent, opfordres internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk af den pågældende Google-Analytics-komponent, at overføre data til Google til online-analyse. I forbindelse med denne tekniske metode får Google kendskab til personoplysninger, som den registreredes IP-adresse, som Google bl. a. anvender til at se hvor brugeren kommer fra og tælle antallet af kliks, for efterfølgende at gennemføre provisionsafregninger.

Ved hjælp af cookien lages personoplysninger, som f.eks. besøgstid, byen, hvorfra besøget fandt sted, og hyppigheden af den registreredes besøg på vores hjemmeside. Ved hvert besøg på vores hjemmesider sendes de personoplysninger, som cookien indsamler (inkl. den anvendte IP-adresse), til og gemmes på Googles servere i USA. Google kan også videregive de via denne tekniske metode indsamlede personoplysninger til tredjemand.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at der sættes cookie af vores hjemmeside, som allerede beskrevet foroven, gennem en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed gøre indsigelse mod at der sættes cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser forhindrer også, at Google Analytics sætter en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Desuden kan allerede gemte cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Desuden kan den registrerede gøre indsigelse mod en registrering af de af Google Analytics oprettede data, der referer til brugen af denne hjemmeside samt  Googles behandling af sådanne data og forhindre denne. Hertil skal den registrerede hente og installere et Browser-Add-On via linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dette Browser-Add-On meddeler Google Analytics via JavaScript, at der ikke må sendes informationer om besøg på hjemmesider til Google Analytics. Installationen af denne Browser-Add-Ons betragtes af Google som indsigelse. Hvis den registreredes informationsteknologiske system på et senere tidspunkt slettes, formateres eller geninstalleres skal den registrerede igen installere denne Browser-Add-On for at deaktivere Google Analytics.  Såfremt denne Browser-Add-On afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller en anden person, som må tilregnes dennes magtområde, kan denne Browser-Add-On installeres eller aktiveres på ny.

Registreringen via Google Analytics kan forhindres ved at du klikker på følgende link: Der sættes et Opt-Out-Cookie som fremover forhindrer registreringen af dine data, når du besøger denne hjemmeside: Deaktivering af Google Analytics

Yderligere oplysninger og Googles gældende databeskyttelsesregler kan findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics forklares nøjagtigt på følgende link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

14. Databeskyttelsesregler til anvendelse og brug af Google-AdWords

Den dataansvarlige har på denne hjemmeside integreret Google AdWords. Google AdWords er et program til onlineannoncering, som kan bruges til at promovere din virksomhed, både med annoncer i søgemaskineresultater fra Google eller også i Googles reklamenetværk. Med Google AdWords kan der fastlægges bestemte søgeord, hvormed der udelukkende placeres annoncer på søgesiden, når en bruger har søgt på bestemte søgeord. I Googles reklamenetværk fordeles annoncerne ved hjælp af en automatisk algoritme og under hensyntagen til de tidligere fastlagte søgeord på emnerelevante hjemmesider.

Google AdWords leveres af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er at målrette og effektivisere reklamen for vores hjemmeside ved at vise interesserelevante reklamer på andre virksomheders hjemmesider og i søgemaskineresultaterne fra søgemaskinen Google, og at vise ekstern reklame på vores hjemmeside.

Hvis den registrerede via en Google-annonce kommer til vores hjemmeside, gemmer Google på den registreredes informationsteknologiske system en såkaldt conversion-cookie. Hvad cookies er blev allerede forklaret foroven. En conversion-cookie udløber efter 30 dage og anvendes ikke til personlig identificering.  Via denne conversion-cookie sendes, såfremt den ikke er udløbet, informationer om bestemte undersider, f.eks. indkøbskurven i et online-shop-system, besøges på vores hjemmeside. Ved hjælp af denne conversion-cookie kan både vi og Google se, om den registrerede, som via en AdWords-annonce er kommet til vores hjemmeside, har genereret en omsætning, altså har købt varer eller har afbrudt.

De ved brugen af conversion-cookies indsamlede data og informationer anvendes af Google til at udarbejde besøgsstatistikker for vores hjemmeside Vi anvender disse besøgsstatistikker til at finde frem til det samlede antal besøgende, som blev sendt til os via AdWords-annoncer, altså til at finde frem til den pågældende AdWords-annonces succes eller fiasko og til at optimere vores AdWords-annoncer fremover. Hverken vores virksomhed eller andre reklamekunder fra Google-AdWords modtager informationer fra Google, hvormed den registrerede ville kunne identificeres.

Ved hjælp af denne conversion-cookie gemmes personoplysninger, f.eks. hvilke hjemmesider den registrerede har besøgt. Ved hvert besøg på vores hjemmesider sendes således personoplysninger, inkl. den af den registrerede anvendte IP-adresse, til Googles servere i USA.  - Google kan også videregive de via denne tekniske metode indsamlede personoplysninger til tredjemand.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at der sættes cookie af vores hjemmeside, som allerede beskrevet foroven, gennem en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed gøre indsigelse mod at der sættes cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre, at Google sætter en conversion-cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Desuden kan en allerede gemt cookies fra Google AdWords til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Desuden kan den registrerede gøre indsigelse mod interesserelateret reklame gennem Google. Hertil skal den registrerede ud fra hver anvendt internetbrowser gå til linket www.google.de/settings/ads og her foretage de ønskede indstillinger.

Yderligere oplysninger og Googles gældende databeskyttelsesregler kan findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

15. Retsgrundlag for behandlingen

Art. 6 I lit. a DS-GVO gælder i vores virksomhed som retsgrundlag for behandlinger, hvor vi indhenter samtykke til et eller flere specifikke formål. Hvis behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, som det f.eks. er ved behandlinger, som er nødvendige til levering af varer eller gennemførelse af en ydelse eller modydelse, så baserer behandlingen på art. 6 I lit. b GDPR. Det samme gælder for gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, f.eks. ved forespørgsler til vores produkter eller ydelser. Hvis vores virksomhed er underlagt en retlig forpligtelse, der gør en behandling af personoplysninger nødvendig, som f.eks. til at opfylde skattemæssige forpligtelser, så baserer denne behandling på art. 6 I lit. c GDPR. I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette ville f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende i vores virksomhed ville komme til skade og vi derfor skal videregive dennes navn, alder, sygeforsikringsdata eller andre livsvigtige oplysninger til en læge, et sygehus eller anden tredjemand. Så ville behandlingen basere på art. 6 I lit. d GDPR. Desuden kan behandlinger basere på art. 6 I lit. f GDPR. På dette retsgrundlag udføres behandlinger, som ikke omfattes af en af de ovenstående retsgrundlag, men er nødvendige for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor. Sådanne behandlinger er især tilladt, fordi de særskilt blev nævnt af den europæiske lovgiver. Der kan foreligge sådanne legitime interesser, når den registrerede er kunde hos den dataansvarlige (Betragtninger 47 2. sætning GDPR).

16. En dataansvarliges eller en tredjemands legitime interesser

Hvis behandlingen af personoplysninger baserer på artikel 6 I lit. f GDPR er det vores legitime interesse, at udføres vores forretningsaktivitet til fordel af alle vores medarbejdere og anpartshavere.

17. Tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret

Kriteriet, der anvendes til at fastlægge tidsrummet, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, er den respektive lovbestemte opbevaringsfrist. Efter at denne frist er udløbet slettes de pågældende data rutinemæssigt, såfremt de ikke længere er nødvendige til opfyldelse eller indgåelse af en kontrakt.

18. Meddelelse af personoplysninger, som er lovpligtige eller et krav i henhold til en kontrakt eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, samt den registreredes pligt til at give personoplysningerne og de eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger

Vi informerer dig om, at oplysning af personoplysninger til dels er lovbestemt (f.eks. skatteregler) eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt (f.eks. oplysninger om kontraktparterne). Nogle gang kan det være nødvendigt for at indgå en kontrakt, at den registrerede stiller personoplysninger til rådighed for os, som efterfølgende skal behandles af os. Den registrerede er f.eks. forpligtet til at stille personoplysninger til rådighed for os, hvis vores virksomhed indgår en kontrakt med den registrerede. Konsekvenserne af ikke at give sådanne oplysninger vil være, at der ikke kan indgås en kontrakt med den registrerede. Inden den registrerede giver personoplysninger, skal den registrerede henvende sig en an af vores medarbejdere. Vores medarbejder vil i hvert enkelt tilfælde gør opmærksom på, om meddelelse af personoplysninger er lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, samt om den registrerede har pligt til at give personoplysningerne og de eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger.

19. Forekomsten af automatiske afgørelser,

Som ansvarlig virksomhed giver vi afkald på automatiske afgørelser eller profilering.

Denne databeskyttelseserklæring blev oprettet af databeskyttelseserklæringsgeneratoren hosdataombudsmanden i samarbejde med RC GmbH og Filesharing advokater fra WBS-LAW.